Forslag om endringer i petroleumsskatteloven fra 2022

På pressekonferanse den 31. august 2021 la Regjeringen frem et forslag om endring av petroleumsskatten med virkning fra 2022.

Den 31. august 2021 la Regjeringen frem et forslag om endring av petroleumsskatten.

På pressekonferanse den 31. august 2021 la Regjeringen frem etforslag om endring av petroleumsskatten med virkning fra 2022. Et detaljert høringsmøtet forventes innen kort tid.

Forslaget innebærer at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskattegrunnlaget erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt).  Det uttalte formålet er at særskatten skal bli mer forutsigbar og nøytral, slik at investeringer som er lønnsomme før særskatt også blirlønnsomme etter særskatt.

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ved omlegging til en kontantstrømsskatt for særskatten foreslås at det ikke lenger gis refusjon for skatteverdien av underskudd i selskapsskatten, verken opphørsrefusjon eller leterefusjon.  Underskudd 

i selskpskatten vil heller ikke rentejusteres etter det nåværende forslaget.

Forslaget fordrer dermed at det gjøres noen justeringer for selskapsskattereglene for petroleumsnæringen, men det synes noe uklart om gjeldende avskrivningsregler i petroleumsskatteloven vil opprettholdes for selskapsskatten. 

Det antas også at endringene vil medføre endringer for rentefradraget, blant annet ved at skattebalansen muligens blir satt til null slik som under de midlertidige skattereglene innført under pandemien.

Med hensyn til leterefusjonen vil den da bli redusert til 71, 8%, mens de resterende 6,2% først vil kunne utnyttes om man kommer i inntektsposisjon for selskasskatten.

Omleggingen vil følgelig medføre en svekket likviditet for rene leteseskaper, ettersom de må vente til de kommer i skatteposisjon for å utnytte restene av letefradraget i selskapsskatten. 

Det er ventet at statens skatteinntekter fra petroleumsvirksomheten vil reduseres de nærmeste årene, som følge av den umiddelbare utgiftsføringen av investeringskostnader. Finansdepartement har imidlertid uttalt at det forventes at statens skatteinntekter fra petroleumsvirksomheten vil øke over tid, slik at forslaget innebærer totalt sett innbærer en skatteskjerpelse. Som et eksempel er det estimert at staten over tid vil øke provenyinntekter med 7 milliarder kroner som et resultat av investeringene i 2022. 

Hovedelementene i forslaget kort oppsummert:

  • Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer, og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene.
  • Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret.
  • Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten.
  • Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 pst. til 71,8 pst.
  • I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon
  • Underskudd foreslås fremføres uten rentetillegg.