Flere begynner å få øynene opp for at det vil bli krevende å rapportere på alt myndighetene ber om. Færre synes imidlertid å ha tatt innover seg hvordan ESG-risiko treffer utlånsporteføljen, og hvordan dette kan påvirke bankenes verdsettelse og fundingkostnad.

Dette bør norske banker slutte med

Norske banker må slutte å sitte i ro og vente på hva som kommer. Allerede for rapporteringsåret 2021 stilles det store krav til ESG-data. Fremtidige krav vil fundamentalt endre hvordan banker vurderer og håndterer ESG-risiko generelt, og klimarisiko spesielt. 

Dette bør bankene starte med

De burde begynne å kartlegge og forstå hvordan kravene treffer dem, og legge en plan for hvordan de skal få tak i nødvendig data. Samtidig må de regne på ESG-risikoen i egen portefølje, slik at de kan gjøre nødvendige justeringer i egen strategi før markedet kommer dem i forkjøpet.

Banker som klarer å bygge de nødvendige kapabilitetene, strukturene og systemene innen det regulatoriske trykket virkelig setter i gang, vil både slippe en kostbar og rask oppskalering, være bedre posisjonert til å tjene på de mulighetene det grønne skiftet bærer med seg, og gi marked og myndigheter større trygghet for at reell klimarisiko er ivaretatt.

Dette bør bankene fortsette med

Norske banker er godt kapitalisert, driver med akseptabel risiko og er gode på å tilpasse seg endringer i markedet. Det er imidlertid et faktum at Norge har en relativt større tyngde innen klimarisikoutsatte næringer enn andre Europeiske banker. Norske banker, selv med variasjoner mellom dem, speiler det norske næringslivet.

Bankene må bestemme seg for hvilke rolle de skal spille i det grønne skiftet. Skal de håpe på at kundene klarer transformasjonen selv, eller skal de påvirke og aktivt ta investerings- og utlånsbeslutninger basert på ESG-data og -vurderinger?

Vil du vite mer om ESG og bærekraft i finans? Ta kontakt!

Clint Sookermany

E-post: clint.sookermany@kpmg.no

Telefon: +4795261278

Matthew Smith

E-post: matthew.smith@kpmg.no

Telefon: +4791579932

Clint og Matthew