Forfatter: Thea Hvitmyhr Gullaug

Bakgrunn

Det europeiske banktilsynet (EBA) publiserte 23. juni en rapport om ESG-risiko for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (institusjoner) som danner grunnlag for fremtidig tilsynspraksis og retningslinjer på området. Rapportens hovedformål er å beskrive hvordan disse bør inkludere ESG-risiko i Pilar 2. EBA ser behov for at ESG-risiko integreres i institusjonenes forretningsstrategi, styringssystem og risikostyringssystem, ved hjelp av en risikobasert tilnærming og på en forholdsmessig måte. I rapporten forsøker EBA å gi klare definisjoner av ESG-risiko, samt å utdype om ordninger, prosesser, mekanismer og strategier som bør implementeres av institusjonene for å identifisere, vurdere og håndtere ESG-risiko. Videre gir rapporten anbefalinger om hvordan ESG-risiko skal inkluderes i risiko- og kapitalbehovsvurderinger (SREP) som utføres av tilsynsmyndighetene.  

Definisjon og vurdering av ESG-risiko

ESG-risiko er risiko som stammer fra nåværende eller fremtidige effekter fra ESG-faktorer som påvirker kjernevirksomheten til institusjonene, enten gjennom motparter eller investeringer. ESG-risiko materialiserer seg gjennom tradisjonelle kategorier av finansielle risiko (kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell- og omdømmerisiko, likviditets- og finansieringsrisiko).

EBA har identifisert tre ulike tilnærminger til vurdering av ESG-risiko: 

(i) Porteføljejusteringsmetode,
(ii) Risikorammeverksmetode (inkludert scenarioanalyse), og
(iii) Eksponeringsmetode. 

Formålet med metodene er å vurdere institusjonenes porteføljer opp mot globale eller regionale bærekraftsmål, og å gi innsikt i risiko som oppstår knyttet til visse aktiviteter og investering i disse. EBA mener at en kombinasjon av de tre metodene kan være fordelaktig. 

Forretningsstrategi

Institusjonene er selv ansvarlig for å utforme en egen forretningsstrategi. EBA mener imidlertid at ESG-risiko bør integreres for å sikre at forretningsmodellene er robuste på kort, medium og lang sikt. EBA anbefaler institusjonene å:

  • Utvide tidshorisonten for strategisk planlegging til minst 10 år, for å kunne innlemme hensyn til ESG-risiko ved teste institusjonenes robusthet ved ulike scenarioer. Tidshorisonten bør minst utvides til 10 år for kvalitative vurderinger
  • Utforme, offentliggjøre og implementere strategiske mål og/eller rammer for ESG-relatert risiko, inkludert KPIer, i henhold til institusjonens risikoappetitt
  • Opprette dialog med låntakere, investeringsselskaper og andre interessenter;
  • Vurdere potensielle behov for å utvikle bærekraftige produkter, eller å justere eksisterende produkter, som en måte å bidra til å sikre samsvar med strategiske mål og/eller rammer.

Styringssystemet

EBA anbefaler videre at institusjoner integrerer ESG-risiko i sine styringssystemer. Formålet er å sikre en fornuftig og utstrakt tilnærming til integrasjon av ESG-risiko i institusjonens forretningsstrategi, prosesser og risikostyring. EBA foreslår å etablere tydelige rutiner og ansvarsområder innad i forretningsområdene, ha interne kontrollfunksjoner, og integrere ESG-risiko i relevante komitéer og ledelsesorgan. Dette skal dekke ledelsens «tone fra toppen», ansvarsfordeling knyttet til drivere av ESG-risiko i beslutningsprosesser og tilstrekkelig kapasitet og system for å sikre effektiv styring av ESG-risiko, samt en godtgjørelsespolitikk som er tilpasset institusjonens langsiktige interesser, forretningsstrategi og målsettinger.

Risikostyringssystemet

EBA anbefaler at institusjonene innlemmer ESG-risiko i sitt rammeverk for risikostyring. Risikostyringen skal ta hensyn til vesentlighet over ulike tidshorisonter. EBA anbefaler:

  • Å integrere vesentlige ESG-risikoer i rammeverket for risikoappetitt;
  • Å håndtere ESG-risiko som driver for finansiell risiko, i samsvar med risikoappetitten, og som gjenspeiles i både ICAAP og ILAAP-rammeverket;
  • Å identifisere gap når det gjelder data og metoder og treffe tiltak for utbedring;
  • Å fastsette hensiktsmessige retningslinjer som tar hensyn til ESG-risiko i vurdering av motpartenes økonomiske robusthet;
  • Å utarbeide måleverdier for overvåking av risiko på eksponeringer, motparter og porteføljenivå;
  • Å utvikle metodikk for å teste motstandsdyktighet mot ESG-risiko, med sikte på å øke forståelsen av robustheten i forretningsmodellen og investeringsstrategien.

Tilsyn av ESG-risiko

EBA ser et behov for at tilsynsmyndighetene inkluderer ESG-risiko som en del av sin vurdering av institusjonene som reguleres av CRR/CRD. EBA mener at SREP ikke i tilstrekkelig grad dekker langtidseffekter av ESG-risiko, og foreslår å introdusere nye analyser i tilsynsvurderingen. Eksempler på dette er at tilsynsmyndighetene starter å vurdere hvorvidt banker i tilstrekkelig grad tester sin robusthet mot relevante tiltak som er innført eller planlagt innført av myndighetene, eller andre overgangstrender, ved bruk av en tidshorisont på minst 10 år.

EBA mener videre at tilsynsmyndighetenes vurdering bør inneholde evaluering av om ESG-risiko er integrert i institusjonens system for styring og kontroll på en forholdsmessig måte, og særlig med tanke på risiko for kapitaltilgang, likviditetsrisiko og finansiering. ESG-risiko bør i økende grad inngå i tilsynsmyndighetenes kapitalvurderinger. Lovgivning på ESG-området har vært økende den siste tiden, og EBA ber institusjoner og tilsynsmyndigheter fortsette å utvikle sin forståelse av ESG-risiko og gradvis integrere dette i sine styringssystem og sin tilsynspraksis. 

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Carina Bucher eller Thea Hvitmyhr Gullaug

Carina.Bucher@kpmg.no

thea.gullaug@kpmg.no