Denne artikkelen er skrevet av: Aleksander Slang

Midlertidig tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal dekke foretakskostnader knyttet til den praktiske gjennomføringen av karanteneoppholdet.

Tilskudd ytes etter en fast sats på 1 000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn (maks 20 døgn i en tilskuddsperiode) i innreisekarantene, begrenset oppad til foretakets merkostnader

Med merkostnader menes kostnader som:

 • er knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene,
 • går ut over kostnader foretaket normalt ville ha hatt som følge av bruk av utenlansk eller annen tilreisende arbeidskraft, og
 • følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisekarantenebestemmelsene eller smittevernloven med tilhørende forskrift

Karanteneoppholdet må være gjennomført på fastlands-Norge, og arbeidet utført av arbeids – eller oppdragstakeren knyttet til innreisekarantenen må være gjennomført på norsk territorium, i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel.

Ordningen dekker ikke:

 • indirekte tap som følge av karantenereglene, som for eksempel tapt produksjon,
 • lønnskostnader, eller
 • kostnader foretaket vanligvis ville ha hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft, som for eksempel kostnader knyttet til kost og losji for arbeidstakere, eller oppdragstakere som ikke er i karantene, transportkostnader, avskrivninger på innkvarteringsfasiliteter anskaffet før covid-19 mv.

Søknadsfrister for den enkelte tilskuddsperiode:

 • Periodiserte merkostnader fra 1. november 2020 til 31. desember 2020: 10. mai til 30. september 2021
 • Periodiserte merkostnader fra 1. januar 2021 til 28. februar 2021: 10. mai til 30. september 2021
 • Periodiserte merkostnader fra 1. mars 2021 til 30. april 2021: 10. mai til 30. september 2021

Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner

Foretak med arbeids- eller oppdragsavtale med utlendinger kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Ordningen gjelder ikke for personell knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner.

Vilkår for ordningen:

 • Arbeids- eller oppdragstakeren ville ellers ha hatt lovlig adgang til innreise
 •  Arbeids- eller oppdragstakeren må være omfattet av en av følgende kategorier:
  - Teknisk personell
  -  Personell knyttet til petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel
  - Personell med spesialisert kompetanse knyttet til infrastruktur
  - Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å hindre driftsstans


Vedtak om unntak gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato.

Ta gjerne kontakt med oss

Vi i KPMG Law har et tverrfaglig team som kan bistå med søknadsprosessen, f.eks. veiledning rundt hvilke kostnader som anses dekket av tilskuddsordningen, nødvendig dokumentasjon, spørsmål ved utfylling mv. Vi kan også bistå med søknad om unntakt fra innreiserestriksjoner, herunder veiledning av de til enhver tid gjeldende innreisereglene til Norge.