Mulighet til å søke om forlenget frist for innlevering av skattemelding

Regjeringen vedtok forskrift til skatteforvaltningsloven hvor det fremkommer at skattekontoret kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021.

Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021.

Oppdatert 16.04.2021

Regjeringen vedtok 6. april 2021 forskrift til skatteforvaltningsloven hvor det fremkommer at skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021. Dette vil omfatte selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonforetak. 

Endringen gjelder derimot ikke skattepliktige som har frist 30. april, herunder petroleumsskattepliktige.

Det er viktig å merke seg at forskriften legger til grunn at det må søkes om fristutsettelse, i motsetning til i fjor hvor man fikk en automatisk utsettelse.

Etter ordlyden omfatter forskriften ikke filialer av utenlandske foretak. Vi har nå fått avklart fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet at ordningen også omfatter filialer som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3. Departementet vurderer nå å oppdatere forskriften på bakgrunn av vår henvendelse.  

I forhold til frist for årsregnskap har Finansdepartementet sendt ut høringsnotat hvor det foreslås at det gis 2 måneders fristutsettelse for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Fristen blir da 31. august. Høringsfristen var 15. april. Deretter vil Finansdepartementet fremme endelig forslag i proposisjon til Stortinget. Det forventes at dette er avklart i løpet av forholdsvis kort tid.