– Våre verdier «Together. For better.» setter noen føringer for hvordan vi skal være. Mangfold og inkludering er kanskje det viktigste vi har i et moderne samfunn, og det å være en stor samfunnsaktør i næringslivet gjør det til vårt ansvar. Da må vi sette i gang konkrete tiltak for å bedre vår mangfoldskapital og sikre inkludering slik at ingen faller utenfor, sier Kine Kjærnet, partner for Diversity and Inclusion i KPMG Norge.

Tydelige mål krever en klar plan

I KPMG Norge, som i mange andre revisjons-, rådgivnings- og advokatselskaper, er det en overvekt av menn på manager-nivå og oppover. For å sikre en arbeidsplass preget av kompetansemangfold og ledelsesmangfold er det helt nødvendig å ha et tydelig fokus og tydelige mål, derfor er det også en del av KPMGs overordnede bærekraftstrategi.

– Det sies at det er de som er «annerledes sammen» som vil komme opp med innovative ideer, løsninger og teknologi som gir oss og samfunnet generelt et fortrinn. Da er det vår oppgave å legge til rette for at vi er «annerledes sammen» på alle nivåer i virksomheten. Vi har kjønnsbalanse på Associate-, Senior Associate- og Manager-nivå. Vi ønsker å få til det samme blant Directors og Senior Managers innen 2030, forklarer Kjærnet.

På partnernivå er andelen kun 16 prosent, med et mål om en kvinneandel på 30 prosent i 2030. For å nå målene trengs det konkrete tiltak.

– Før jul presenterte vi en strategi for våre ansatte hvor vi la fram mål og hvordan vi skal nå dem. Gjennom tydeligere internkommunikasjon, bevisstgjøring rundt ubevisste fordommer og sertifisering i mangfoldsledelse, samt videre arbeid med strategiske samarbeidspartnere skal alle bidra til å nå målene vi har satt. For å få til dette er åpenhet rundt kjønnsubalansen på ledernivå viktig både internt og eksternt, forteller Kjærnet.

Administrerende direktør i KPMG, Lars Inge Pettersen, mener at dette er et tema som bør tas opp oftere.

– Det er for viktig til at vi bare kan snakke om det i festtaler, og det er for viktig til at vi bare kan lage noen filmer og si at ting skal bli bedre. Vi ønsker selvfølgelig at ting skal bli bedre, og vi jobber hardt for at det skal bli bedre, men den eneste måten vi kan se at vi gjør det bedre på er at tallene blir bedre over tid. Dette er noe vi jobber målrettet mot og har satt opp konkrete mål for å se utviklingen over flere år. Men likestilling handler ikke bare om tall og hvor mange kvinner som er i styret, det handler vel så mye om de bakenforliggende årsakene til forskjellene, forteller Lars Inge. 

Et problem som ikke løser seg selv

En naturlig del av KPMG sin bærekraftstrategi er å være en arbeidsgiver som sikrer solide og trygge arbeidsforhold, et sunt og godt arbeidsmiljø, samt en kultur med sterke, felles verdier – basert på inkludering, mangfold og likeverd. Men for å leve opp til dette, holder det ikke å sitte stille i båten og vente på endringer.

Elefanten i rommet er at man tror dette løser seg selv bare fordi vi ansetter like mange kvinner og menn. Det gjør ikke det. Det har med vår kultur å gjøre, ubevisste holdninger, og oppfatningen av KPMG. Dette er noe vi må endre ved å jobbe aktivt med det, vi må gjøre oss selv mer bevisst på dette. Til det trenger vi kunnskap og innsikt, og vi må være åpne om dette.

Lars Inge Pettersen
Administerende direktør i KPMG Norge

I tillegg til å etablere klare mål og sørge for kompetanseheving blant ledere og ansatte, utvider også KPMG det videre samarbeidet med en viktig aktør på området.

– Vi styrker samarbeidet vårt med selskapet Equality Check og jeg gleder meg til å fortelle mer om hva vi har planer om fremover! Vi tar det hele et steg videre ved å ikke kun bruke Equality Check internt, men også ta det ut til kundene, slik at de også kan bli bedre på mangfold og inkludering. På den måten tar vi vårt ansvar på alvor: «Together. For better». Det å også ha resten av ledelsen i ryggen, gjør jobben ekstra motiverende, forteller Kjærnet.

Uten å ha et klart svar på hva fremtiden bringer, vet Pettersen i hvert fall en ting:

– KPMG i dag er noe helt annet enn det var for fem år siden, og KPMG om fem år kommer til å være noe helt annet enn det er i dag.