Det er ikke noe galt i å være inhabil, galt blir det først når en som er inhabil deltar i en beslutningsprosess. Både i næringslivet og i det offentlige sikrer lover og regler ansattes uavhengighet. For statsansatte blir dette håndtert gjennom forvaltningsloven, de etiske reglene og i hovedtariffavtalene i staten. For private virksomheter vil krav til uavhengighet kunne følge av selskapslovgivningen. I tillegg har private virksomheter gjerne etiske retningslinjer som skal forebygge habilitetskonflikter.

For å sikre kravene til uavhengighet har en rekke norske selskaper også etablert ulike registreringsordninger for å beskytte virksomheten og ansatte. Dette innebærer at virksomhetene innhenter opplysninger om de ansattes eierinteresser og verv. Dermed blir det enklere å forebygge lojalitets- og interessekonflikter hos de ansatte.

Nytteverdien i slike registreringsordninger har resultert i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig hadde et forslag om endring av statsansattloven på høring, hvor de foreslår en lovhjemmel for etablering av en registerordning for statsansattes økonomiske interesser. Formålet med en registreringsordning er å bidra til å styrke tilliten til at det ikke foreligger lojalitets- eller interessekonflikter når saker behandles i forvaltningen, ved at statlige arbeidsgivere får mulighet til oversikt over ansattes private økonomiske interesser og engasjementer. Flere høringsinstanser har påpekt behovet for å verne om privatlivet til de statsansatte dersom en slik registerordning skal innføres. Datatilsynet mener allmennhetens interesser må veies mot de ansattes rett til å skjerme sine private forhold.

Behandlingen av ansattes personopplysninger i en registerordning må også være i samsvar med de grunnleggende personvernprinsippene. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver må sette klare grenser for hvilke formål personopplysningene kan brukes til, og at bare personopplysninger som er relevante og nødvendige for disse formålene blir samlet inn i registeret. Videre må arbeidsgiver også etablere tydelige retningslinjer for når personopplysningene i registerordningen skal slettes. Ansatte har visse rettigheter som arbeidsgiver må ta høyde for. Dette gjelder blant annet rett til å få innsyn i egne personopplysninger og i visse tilfeller rett til å kreve sletting. Disse rettighetene kan ivaretas gjennom gode rutiner og funksjonalitet i løsningen.

Vi i KPMG mener forebygging av interessekonflikter bør være en prioritet hos norske virksomheter. Dette for å beskytte både de ansatte og virksomheten. Derfor har vi sammen med våre kunder utviklet et digitalt habilitetsregister, som forenkler arbeidsgiveres arbeid med å sikre nødvendig uavhengighet og legge til rette for en proaktiv håndtering av habilitets- og interessekonflikter. I tillegg er det mulig å laste opp andre registre, for eksempel leverandørregister, for å avdekke konflikter i innkjøpsprosessen. Verktøyet kan gi automatiske varsler når potensielle interessekonflikter oppstår, og kan enkelt implementeres og skreddersys til virksomhetens behov og IT-systemer. Registeret bidrar til bevissthet og kontroll, slik at virksomheten kan etterleve lover og regler.