Merverdiavgift innført for flere virksomheter

Hvilke konsekvenser har dette for de som leier ut til slike virksomheter?

Hvilke konsekvenser har dette for de som leier ut til slike virksomheter?

1. januar ble det innført merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger. 1. juli vil også osteopati og naprapati bli avgiftspliktig, og 1. oktober kommer det merverdiavgift på akupunktur.

Dette får naturligvis konsekvenser for disse bransjene, men også utleiere kan bli berørt av disse endringene.

Avgiftsplikt på alternativ behandling ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, til tross for sterke protester fra alternative miljøer. Som en del av budsjettforliket, ble virkningstidspunktet for osteopati, naprapati og akupunktur noe forskjøvet, og det skal gjøres en nærmere vurdering av om disse utøver i fremtiden skal autoriseres som helsepersonell, og dermed forbli unntatt.

Den åpenbare følgen av dette er at disse bransjene må begynne å ta merverdiavgift på sine tjenester. En videre konsekvens er at utleiere som leier ut til disse bransjene må revurdere avgiftsbehandlingen av leieforholdet.

Hva betyr dette for utleier?

For utleiere som er frivillig registrert etter søknad, i praksis de hvor det fremgår av Brønnøysundregistrene at man er registrert som "Utleier av bygg eller anlegg", har utleier i utgangspunktet en plikt til å ta merverdiavgift på leien dersom leietaker er avgiftspliktig. For frivillig registrerte utleier som leier ut til f.eks. alternativ behandling, vil man altså være pålagt å ta merverdiavgift på leien fra og med 1. januar, uavhengig av hva som er avtalt i leieavtalen.

Dersom det ikke er ønskelig at leieforholdet skal omfattes av utleiers frivillige registrering, må det det sendes melding til Skatteetaten om at disse lokalene skal holdes utenfor registreringen.

Her er det viktig å huske at utleiers plikt til å innberette merverdiavgift oppstår selv om det ikke oppkreves merverdiavgift fra leietaker. Det er derfor viktig at utleiere som har leietakere som driver med de nevnte tjenestene enten fakturerer med merverdiavgift, eller gis beskjed til skattemyndighetene at leieforholdet ikke skal være omfattet av utleiers frivillige registrering. Dette bør gjøres før utløpet av februar.

For utleiere som er ordinært registrert for merverdiavgift, er det adgang til selv å velge om et leieforhold skal behandles som avgiftspliktig eller ikke, og tilkjennegi dette i kontrakt, på faktura etc. Slike utleiere trenger ikke søke spesifikt om frivillig registrering, og har heller ikke en lovfestet plikt til å kreve MVA på all utleie til avgiftspliktig virksomhet. I mange tilfeller kan det være gunstig å begynne å behandle leieforholdet som avgiftspliktig, av hensyn til fradragsmulighetene, men dette må vurderes fra sak til sak. 

Viktig å gå gjennom leieforholdene

Uavhengig av registreringsformen er det nødvendig for næringsdrivende som leier ut til virksomheter som endrer klassifisering fra avgiftsunntatt til avgiftspliktig å gjennomgå leieforholdene nærmere for å avklare om det er nødvendig eller hensiktsmessig med endringer.

For utleiere som fakturerer leien med merverdiavgift, vil det også foreligge fradragsrett for anskaffelser knyttet til de utleide arealene. Dette gjelder imidlertid ikke for anskaffelser som er gjort før lovendringen. Det vil derfor ikke være mulig å justere inngående merverdiavgift for f.eks. oppføringskostnader som er pådratt før 01.01.21.

Dette vil og være en god anledning til å se over leieavtalene, og kontrollere at avtalene regulerer partenes plikter i et avgiftspliktig leieforhold, slik at det ikke oppstår misforståelser og uenigheter her.