close
Share with your friends

Større rammer for skattefrie ytelser under korona

Skatteetaten ga i mars 2020 ut en uttalelse vedrørende fordelsbeskatning for naturalytelser som gis til de ansatte som en følge av Covid-19, slik som hjemmekontorløsninger, internett og helsehjelp.

Normalt ville dette vært skattepliktig for den ansatte, men uttalelsen slår fast at midlertidige og forholdsmessige tiltak for å opprettholde drift og begrense smittespredning, slik som hjemmekontor, ikke utløser skatteplikt. Uttalelsen presiserer videre at det er arbeidsgiver som er nærmest til å vurdere om ytelsen er begrunnet i disse hensynene.

Et annet viktig poeng er at uttalelsen ikke synes begrenset til virksomheter og ansatte som pålegges å benytte hjemmekontor. Også virksomheter som selv velger å legge til rette for hjemmekontor som et smittereduserende tiltak, vil derfor være omfattet. 

Også økte muligheter for fradrag av merverdiavgift

Uttalelsen ble nylig oppdatert og dekker nå også merverdiavgift. Skatteetaten presiserer nå at:

[…]de synspunkter som gjør seg gjeldende i relasjon til inntektsskatt også gjør seg gjeldende ved vurderingen av fradragsrett for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Ved vurdering av fradragsrett for merverdiavgift kan det på tilsvarende måte legges til grunn at slike tiltak ikke skal anses å være til privat bruk. En virksomhet vil dermed ha full fradragsrett for inngående merverdiavgift når øvrige vilkår for fradragsrett er oppfylt. Skattedirektoratet presiserer at dette gjelder anskaffelser til gjennomføring av tiltak som er omfattet av skattefritaket."

Dette tilsier at virksomheter som har økte personalutgifter som en følge av Covid-19, kan ha en større adgang til å fradragsføre MVA enn hva tilfellet ville vært i et normalt år.

Også MVA pådratt i 2020

Uttalelsen setter heller ikke noen begrensninger for når kostnadene er pådratt, og det vil etter vårt syn være anledning til å tilbake til mars 2020 og kreve fradrag for påløpt MVA.

Som nevnt, er det arbeidsgiver selv som må vurdere om kostnadene kommer som en følge av tiltak for å redusere smitte og opprettholde drift, og vi anbefaler at denne vurderingen gjøres skriftlig.