Finansdepartementet har på nytt bedt Finanstilsynet evaluere pilar 2-prosessen

Finansdepartementet viser til at finansforetakenes samlede kapitalkrav skal samsvare med risikoen foretakene står overfor.

Finansdepartementet har på nytt bedt Finanstilsynet evaluere pilar 2-prosessen.

Finansdepartementet viser blant annet til at pilar 2-krav skal ivareta foretaksspesifikk risiko og at det er viktig at grunnlaget for det enkelte foretaks pilar 2-krav er transparent, slik at foretaket eventuelt kan treffe tiltak for å redusere risikoen. Finansdepartementet viser også til at resultatene fra stresstester og vurderingene av kapitalkravsmargin må ses opp mot alle relevante bufferkrav, herunder bevaringsbufferen, motsyklisk kapitalbuffer og den nye systemrisikobufferen. Finansdepartementet mener at rettssikkerhetshensyn kan tilsi at rammene for pilar 2-prosessen i større grad enn i dag bør framgå av lov og forskrift.

Finansdepartementet har i brev datert 8. desember 2020 på nytt bedt Finanstilsynet evaluere pilar 2-prosessen, jf. tidligere oppdrag fra Finansdepartementet om vurdering av forholdet mellom generelle bufferkrav og pilar 2-prosessen til Finanstilsynet 11. desember 2019 og Finanstilsynets svarbrev 2. mars 2020. Finansdepartementet viser til at finansforetakenes samlede kapitalkrav skal samsvare med risikoen foretakene står overfor.

Finansdepartementet viser til at økningen i systemrisikobufferen vil bidra til å opprettholde foretakenes reelle kapitalkrav på om lag samme nivå som før CRR ble gjort gjeldende i norsk rett. Finansdepartementet mener at lettelser i pilar 1-kravene som ble innført med CRR i Norge ikke gir grunnlag for økte pilar 2-krav som er begrunnet med systemrisiko.

Pilar 2-krav skal ivareta foretaksspesifikk risiko. Finansdepartementet mener at det også har betydning for hvordan pilar 2-kravene begrunnes og kommuniseres. Siden foretakene i stor grad kan påvirke nivået og sammensetningen av slik risiko, er det viktig at grunnlaget for det enkelte foretaks pilar 2-krav er transparent, slik at foretaket eventuelt kan treffe tiltak for å redusere risikoen. Transparens omkring oppbyggingen av det samlede pilar 2-påslaget kan videre gi et godt grunnlag for å vurdere om kravene er konsistente på tvers av foretak, slik at det ikke oppstår utilsiktede skjevheter mellom f.eks. foretak av ulike størrelse. Finansdepartementet ber Finanstilsynet blant annet om å sammenligne sine metoder for fastsettelse og nivå på norske pilar 2-krav med andre relevante europeiske land, herunder praksis for begrunnelse og transparens.

EBAs retningslinjer omfatter bestemmelser om at tilsynsmyndighetene bør vurdere foretakenes kapitalbehov basert på stresstester og angi forventninger om en kapitalkravsmargin (P2G) på toppen av kapitalkravene. I vurderingene av kapitalkravsmargin viser Finansdepartementet blant annet til retningslinjene der det framgår at tilsynsmyndighetene bør vurdere om bufferkrav eller andre makrotilsynstiltak allerede dekker risikoene som avdekkes i stresstestene, og motregne eventuell kapitalkravsmargin mot bevaringsbufferen og eventuelt også motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet legger videre til grunn at tilsynet vil ta hensyn til alle relevante bufferkrav i vurderingene av kapitalkravsmargin, herunder det nye systemrisikobufferkravet.

Finansdepartementet mener at rettssikkerhetshensyn kan tilsi at rammene for pilar 2-prosessen i større grad enn i dag bør framgå av lov og forskrift. Departementet tar sikte på å vurdere behovet for ytterligere justeringer i lov og forskrift som angir rammene for pilar 2-prosessen.

KPMG har de siste årene hatt dialog med mange finansforetak om ICAAP og hvordan bankene blant annet kan utvikle og forbedre kapitalbehovsvurderingene. Foretaksspesifikke analyser og beregningsmetoder basert på egne data og opplysninger vil i mange tilfeller være et viktig verktøy for å fange opp den bankspesifikke risikoen. Transparens i vurderinger av risiko og begrunnelser for pålegg og krav er også en betingelse for at styret skal kunne ta sitt ansvar i identifisering, styring, overvåkning og kontroll av risikoer som banken er eksponert for, jf. CRR/CRD IV-forskriften §35 1. ledd.

Les mer på regjeringens nettsider.