close
Share with your friends

Tidsfrist for merverdiavgiftsregistrering ved overføring av justeringsplikt

Skatteetaten har avgitt en prinsipputtalelse av 16.11.2020 om merverdiavgift som særlig er aktuell ved restrukturering og overføring av fast eiendom.

Tidsfrist for merverdiavgiftsregistrering ved overføring av justeringsplikt.

Skatteetaten har avgitt en prinsipputtalelse av 16. november 2020 om merverdiavgift som særlig er aktuell ved restrukturering og overføring av fast eiendom. Uttalelsen gjelder tidsfrist for når mottaker av kapitalvarer må være registrert for merverdiavgift ved overføring av justeringsplikt. Er vilkåret ikke oppfylt, vil konsekvensen være tilbakeføring av tidligere fradragsført merverdiavgift for overdrager.

Bakgrunn

Ved overføring av justeringsplikt er det krav til at mottaker av kapitalvaren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer.

Problemstilling

Det har i den forbindelse blitt stilt spørsmål ved om registreringen av mottaker må ha funnet sted innen utløpet av den terminen som overdragelsen finner sted, eller om det er tilstrekkelig at mottaker i etterkant av terminen blir registrert for merverdiavgift med virkning fra og med den terminen overdragelsen har funnet sted.

Uttalelse fra Skattedirektoratet

I uttalelsen legger direktoratet til grunn at det ikke er krav til at registreringen av mottaker faktisk må ha funnet sted innen utløpet av den oppgaveterminen hvor overdragelsen finner sted. For registreringer som finner sted i etterkant med virkning fra og med overdragelsesterminen, legges det imidlertid til grunn at registreringen senest må være på plass innen oppgavefristen for den terminen hvor overdragelsen finner sted, som vanligvis er 1 måned og 10 dager etter siste dag i en oppgaveterminen.

Direktoratets uttalelse om tidsfrist for effektuert mva registrering av mottaker er således i samsvar fristen for inngåelse av justeringsavtale som ble lagt til grunn av Høyesterett i dom av 27. oktober 2020 (HR-2020-2060-A). Se KPMGs omtale av Høyesteretts dom fra 29. oktober 2020.

KPMG Law Advokatfirmas vurdering og anbefaling

KPMG mener uttalelsen i det vesentligste er sammenfallende med hva som har vært rådende oppfatning om tidsfrist for Merverdiavgiftsregistrering av mottaker ved overføring av justeringsplikt.

Videre mener vi regelen er praktikabel ved at den verken stiller krav om effektuert registrering eller avsendt søknad innen utløp av overdragelsesterminen. Sistnevnte ville ha vært lite praktikabel og medført en større avgiftsrisiko ved restruktureringer som finner sted på slutten av en termin.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det er viktig å ha fokus på å søke om registrering så tidlig som mulig for at denne skal bli effektuert innen oppgavefristen, og da sett hen til skatteetatens saksbehandlingstid for gjennomføring av registreringssøknader. Det vises i den forbindelse til at det ikke vil være tilstrekkelig for overføring av justeringsplikt at det er søkt om registrering av ny mottaker, så lenge denne faktisk ikke er gjennomført av skatteetaten.