close
Share with your friends

KPMGs globale topplederundersøkelse CEO Outlook er gjennomført i to faser, i begynnelsen av 2020 og noen måneder etter at pandemien brøt ut. På få måneder har risiko innen leverandørkjeden bykset helt til topps på listen over de områdene som bekymrer nordiske toppledere mest. I starten av 2020 anså et fåtall av nordiske toppledere risikoene innen leverandørkjeden som betydelige (2 prosent), mens i dag er leverandørkjeden (supply chain) det området hvor nordiske er mest bekymret for risiko (21 prosent).

Proaktiv og helhetlig risikohåndtering skaper konkurransefortrinn

67 prosent av topplederne globalt sier de har måtte revurdere sine globale leverandørkjeder på grunn av pandemien. Topplederne er nå opptatt av hvordan den "nye normalen" kan skape et konkurransefortrinn i fremtiden. De trekker frem "smidighet" som svar på endrede kundebehov og tror i mindre grad at "press fra myndighetene om å bringe produksjonen nærmere hjemmet" er aktuelt på nåværende tidspunkt.

– Pandemien er den åpenbare driveren for det store skiftet i risiko, men også de tiltagende geopolitiske spenningene, cybertrusler og handelsbarrierer har stor påvirkning, sier Erik Arvnes, partner i KPMG Risk Consulting. Arvnes fremhever at virksomhetene i 2020 i større grad tar, eller ønsker å ta en proaktiv og bredere tilnærming til risikostyring. Her peker Arvnes på at COVID-19-pandemien har påvirket forsyningskjedene på minst tre måter;

  1. Disrupsjon på grunn av pandemiens effekt på arbeidsstyrken (helse og smitteverntiltak).
  2. Redusert etterspørsel av varer og tjenester på grunn av redusert økonomisk vekst.
  3. Politisering av hvordan pandemien skal ledes og håndteres.

Mens de to første konsekvensene er enklere å følge med på, gjør den siste, politisering av pandemien, at risikostyring av forsyningskjeden blir enda mer uforutsigbar og mer utfordrende å håndtere. Det er mer sannsynlig at grenseoverskridende aktiviteter som flytting av varer, mennesker eller kapital blir utsatt for ideologiske eller partiske beslutninger, for eksempel knyttet til åpning eller stenging av grenser, etablering av helsekorridorer og tilgang til vaksiner og behandlinger. En slik politisering av pandemien forsterker eksisterende trender man så før COVID-19, som den strategiske rivaliseringen mellom Kina og USA om handel og teknologi, og undergraving av internasjonale allianser og globale normer.

– Under slike forhold vil virksomhetene ha behov for å forstå i hvilken sammenheng de gjør forretninger. Vi bistår nå flere virksomheter med scenarioplanlegging og operasjonell risikostyring, geopolitiske- og politiske analyser, landrisiko-oppdateringer, samt ESG-due diligence og overvåkning av leverandørkjeden, og det blir stadig flere, sier Arvnes.

Erik Arvnes

Erik Arvnes, partner i KPMG Risk Consulting.

Fleksible leverandørkjeder sikrer stabilitet i en uforutsigbar fremtid

Risiko mot en virksomhets leverandørkjede er en strategisk og operativ trussel. For å opprettholde nødvendig konkurransekraft og stabilitet vurder og gjennomfører virksomheter nå en endret balanse i hvordan de ulike parameterne i konfigurering av leverandørkjeder vektes. Partner og leder for KPMGs tjenester innen Operations, Thomas Føyen, understreker; – Når vi skal designe og operasjonalisere leverandør- og verdikjeder, vekter vi de ulike supply chain-parameterne ganske annerledes enn i dag enn hva vi ville ha gjort bare for kort tid siden. Hvordan ulike bransjer vekter de ulike enkeltattributter har endret seg betydelig, sier Føyen.

– Det er betydelig større vekting av fleksibilitet i forsyningskjeden hvor områder som tillegges mer vekt blant annet er alternativ geografisk sourcing for å redusere risiko, mer vekting på kortere ledetider og endret oppsett av planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosesser. Det inkluderer også leverandørens leverandører, som enten kan være råvarer, halvfabrikata eller ulike servicetjenester. I typiske verdikjedeanalyser hvor områder med stor påvirkning tidligere ble tatt for gitt, er situasjonen betydelig annerledes i dag. Dette arbeidet kan også påvirke operasjonalisering og prosesser, og føre til at virksomhetene ser behov for å oppgradere eller oppdatere systemplattform og beslutningsstøtteverktøy, sier Føyen.

Implikasjonene av COVID-19 påvirker hele verdikjeden

CEO Outlook viser at toppledere tar grep for å sikre en robust og fleksibel verdikjede for å opprettholde nødvendig konkurransekraft i et landskap sterkt preget av pandemien. Særlig de selskaper med komplekse verdikjeder tar nå kritiske grep.

Thomas Føyen

Thomas Føyen, partner og leder KPMGs tjenester innen Operations.

– I et ‘ende-til-ende’ perspektiv er det ikke bare endringer knyttet til tilgang fra råvare- og leverandørsiden som påvirker, men også på kundesiden er det innen et kort tidsperspektiv store variasjoner i etterspørsel innen mange markedssegmenter og kategorier av varer. Mange handelsbedrifter opplever både store skift i salgskanalmiks og betydelige sortiment- og volumendringer. Summen av disse endringene skaper store konsekvenser som blant annet flaskehalser, kapasitetsbegrensninger, økte enhetskostnader eller brist på kvalitet og servicegrad i leveransekjeden, sier Føyen.

Når selskapene nå forbereder seg på en verden som lenge vil være preget av pandemien og mindre mobilitet både for mennesker og varer, fokuserer de på å strippe ned de komplekse verdikjedene og kutte kostnader, og bygger ende-til-ende verdikjeder og øker sine investeringer i automasjon og andre nye teknologier.

Dataanalyse og automasjon sikrer kontroll over de mest komplekse verdikjedene

Føyen anbefaler virksomheter med store og komplekse verdikjeder å gjennomføre analyser som fanger opp kompleksitet slik at man enklere blir i stand til å foreta analyser, både for å minimere og mitigere risiko; –  Vi ser store gevinster ved å gjennomføre analyser som fanger opp kompleksitet på en helhetlig måte i et ende-til-ende-perspektiv, hvor vi ved hjelp av dataanalyse knytter sammen data fra materiale til produkt, via salgskanaler og ut til kunde, med den hensikt å minimere risiko og optimalisere lønnsomhet i verdikjeden. Dette fordi man oppnår betydelig innsikt i den operasjonelle kompleksiteten og mulighet for å evaluere risiko og de økonomiske konsekvensene ved endringer, sier Føyen.

Ved å ta i bruk verktøy for beslutningsstøtte kan virksomheter automatisere arbeidsstrømmer knyttet til due diligence, innhenting og sammenstilling av informasjon, risikoklassifisering, monitorering og oppfølging av leverandører. Føyen understreker at det viktigste er å sørge for at man har kontroll over verdikjeden; – Kontroll over verdikjeden er avgjørende. Vi anbefaler selskaper å se etter verktøy for beslutningsstøtte og at de legger til rette for en god integrering i systemet som samsvarer med selskapets behov og mål. Sanntidsdataen selskaper kan hente ut herfra vil gi et nødvendig og riktig bilde av risikoen som må vurderes, tilfører Føyen.