Utsatt formuesskatt for personlige skattytere som eier virksomhet med negativt årsresultat i 2020

Forskriftsendringen som ble fastsatt 21. oktober stadfester de forslagene som ble foreslått av Regjeringen i mars 2020.

Finansdepartementet har nå fastsatt forskriftsendringen som muliggjør utsettelsen.

I mars varslet Regjeringen at skattytere som eier virksomhet med negativt årsresultat i 2020 kan søke om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformuen. Finansdepartementet har nå fastsatt forskriftsendringen som muliggjør utsettelsen.

Les KPMGs tidligere omtale av forslaget fra 13. mars: Forslag knyttet til utsatt betaling av formuesskatt

Forskriftsendringen som ble fastsatt 21. oktober stadfester de forslagene som ble foreslått av Regjeringen i mars 2020.

Ordningen gjelder for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat (regnskapsmessig underskudd) i 2020. Adgangen til å få utsatt formuesskatten gjelder kun for skattyters virksomhetsformue.

Virksomhetsformuen er definert som formue i børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer. Det samme gjelder formue i andeler i deltakerlignede selskaper. For eiere av enkeltpersonforetak vil driftsmidler (som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd) og næringseiendom utgjøre virksomhetsformue.

Med bakgrunn i kravet om regnskapsmessig underskudd kan formuesskatten bare utsettes for formue i virksomhet som er regnskapspliktig etter regnskapsloven. Dette innebærer at en betydelig andel enkeltpersonforetak utelukkes fra ordningen, og trolig også en stor andel deltakerlignede selskaper.

For selskap som utarbeider konsernregnskap, er vilkåret at konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet.

Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Ved søknad om utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020 ved innlevering av skattemelding for 2020 i 2021 må skattepliktige på forespørsel kunne dokumentere at virksomheten gikk med underskudd i årsregnskapet for 2020. Dersom virksomheten ikke har ferdigstilt årsregnskap på dette tidspunktet, må skattyter kunne legge frem ferdigstilt årsregnskap straks dette er klart i tråd med lovbestemte frister.

Forholdet til EØS-retten

Skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for virksomhetsformue i et EØS-land, vil være omfattet av utsettelsesordningen. Det er et krav at regnskapsplikten i vedkommende land må være tilsvarende som etter norsk regnskapslovgivning.

Betaling av skatt på formue i land utenfor EØS skal ikke kunne utsettes.

Terskelbeløp

Skattytere gis kun rett til utsatt betaling av formuesskatt dersom den utsatte formuesskatten basert på underskudd i årsregnskapet for 2020 til sammen utgjør minst 30 000 kroner. Beløpet som utsettes utgjør formuesverdien av aksjen/andelen/eiendelen multiplisert med skattesatsen, det vil si uten å trekke inn en forholdsmessig andel av skattyters bunnfradrag og gjeld på de aktuelle formuesobjektene.

Utsettelsens lengde

Utsatt betaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 betyr at skattyter må betale formuesskatt for to inntektsår når utsettelsesperioden utløper. Betaling av formuesskatten utsettes i tilfelle i ett år (til 2022) når vilkårene for betalingsutsettelse er oppfylt.

Fremgangsmåte for utsettelsen

Betalingsfristen for den utsatte formuesskatten regnes fra forfall for første termin av restskatt (i 2021). Fristen vil derfor kunne variere for den enkelte skattyter. Det vil bli sendt ut eget krav om betaling av den utsatte formuesskatten i forkant av betalingsfristen i 2022.

Skattyter må kreve utsettelse av formuesskatten innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette gjelder selv om skattyter har søkt om og fått nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt.

Renter og ny betalingsfrist

Utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at utsatt formuesskatt trekkes fra samlet fastsatt skatt før skatteavregningen.

Før utsettelsesperioden tillegges formuesskatten et rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5 første ledd. I perioden formuesskatten er utsatt, tillegges summen av den utsatte skatten og renten som er påløpt før utsettelsesperioden en rente på seks prosent per år. Renten beregnes fra forfall for første termin av restskatt, og frem til ny betalingsfrist, eller betaling dersom dette skjer før utløpet av ny betalingsfrist.