Produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på 40 øre pr. kg produsert laks, ørret og regnbueørret.

Innfører produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på 40 øre pr. kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Avgiften skal omfatte fisk fra oppdrett. Den pålegges innehavere av tillatelser etter akvakulturloven, og vil gjelde oppdrettere med anlegg i norsk territorialfarvann.

Produksjonsavgiften foreslås innført med virkning fra 1. januar 2021 og skal første gang innbetales i 2022. Den er foreslått som en særavgift hvor inntektene tilfaller statskassen, og anslås å gi et proveny på om lag 500 mill. kroner for 2021.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai 2020 varslet Regjeringen at den ville fremme et forslag om å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret. Tanken er at en produksjonsavgift i kombinasjon med fremtidige inntekter fra salg av økt produksjonskapasitet til fastpris og på auksjon, skal gi både næringen og kommunesektoren forutsigbarhet og gode rammebetingelser.

Produksjonsavgiften på 40 øre pr. kg produsert laks, ørret og regnbueørret foreslås utformet som en ordinær særavgift til statskassen, som Stortinget årlig vedtar etter Grunnloven § 75 bokstav a.

Det er ikke foreslått spesielle fritak fra avgiften, utover fritak som følger av Norges folkerettslige forpliktelser, samt fritak for fisk som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.

Virksomheter med tillatelser etter akvakulturloven må registrere seg som avgiftspliktige for avgiften hos Skatteetaten. Registreringsplikten vil bli knyttet til virksomhetenes registrering i akvakulturregisteret.

Særavgiftssystemet er basert på egenfastsetting, dvs. at den avgiftspliktige selv må kvalitetssikre avgiftsgrunnlaget og innbetale skyldig avgift. Fristen for innlevering av skattemelding for produksjonsavgift for 2021 vil være 18. januar 2022. Den samme fristen skal gjelde for innbetaling av avgiften for 2021.

Det fremgår av forslaget at det vesentligste av fiskeoppdrett foregår nær kysten, men at det også kan finnes fiskeoppdrett utenfor territorialgrensen ("offshore havbruk"). Produksjonsavgiften foreslås begrenset til å gjelde fisk som er oppdrettet i territorialfarvannet, dvs. innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Offshore havbruk vil derfor ikke omfattes av forslaget. Det vil senere kunne bli vurdert å utvide det geografiske området for avgiften.

Avgiften beregnes ut fra antall kilo produsert fisk, med 40 øre pr. kg sløyd fisk, det vil si bløgget fisk uten innvoller og med hode. Ved omregning fra fisk i annen tilstand enn sløyd, skal det benyttes relevant omregningsfaktor som kan finnes i vedlegg til forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt.

Den foreslåtte produksjonsavgiften for laks, ørret og regnbueørret skal betales når fisken er ferdig slaktet. Dette gjelder uavhengig av om fisken slaktes på eget eller eksternt slakteri, herunder om slakteriet befinner seg i Norge eller i et annet land. Fisk slaktet på flytende slakteri er også omfattet. Det avgjørende vil være om fisken er produsert i Norge av en avgiftspliktig virksomhet med akvakulturtillatelse.