Overgangsordning i forbindelse med avviklingen av 350-kronersgrensen

Departementet tar sikte på å videreføre midlertidig deklarasjonsfritak for varer av mindre verdi.

Departementet tar sikte på å videreføre midlertidig deklarasjonsfritak.

I forårets forslag til statsbudsjett foreslo regjeringen å avvikle avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen). Forslaget ble vedtatt av Stortinget 13. desember 2019.  Etter fjerningen skal slike varer i utgangspunktet fullt ut avgiftsberegnes ved innførsel til Norge.

For næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter ble grensen fjernet 1. januar 2020, mens den for øvrige varer ble fjernet 1. april 2020. For sistnevnte varer er plikten til å beregne og betale merverdiavgift lagt på tilbyderen av varen. Det er samtidig innført en forenklet ordning for beregning og betaling av merverdiavgift for varer med verdi inntil 3 000 kroner, der utenlandske tilbydere av varer til norske forbrukere kan registrere seg (VOEC – VAT On E-Commerce).

For å avhjelpe uheldige virkninger av den nye ordningen, har det blitt innført en overgangsordning som innebærer at deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner beholdes inntil videre. For norske forbrukere innebærer dette at varer med verdi under 350 kroner som kjøpes fra utlandet, ikke rutinemessig blir stoppet for deklarasjon ved grensen, og at avgift i slike tilfeller ikke oppkreves i forbindelse med innførsel av varen. Den avgiftsfrie grensen på 350 kroner er imidlertid fjernet, og utenlandske tilbydere av varer til norske forbrukere som er registrert under VOEC-ordningen er dermed avgiftspliktig fra første krone også i overgangsordningen.

Skatteetaten har meldt om over 700 nye registrerte tilbydere i den forenklede ordningen, i tillegg til de over 350 tilbydere av tjenester som allerede var registrert i VOES-ordningen.

I statsbudsjettet for 2021 uttaler departementet at for å sikre ytterligere oppslutning fremover, så bør kontrollen av aktørenes etterlevelse skjerpes, med sikte på at flest mulig av vareforsendelsene som kommer inn til Norge er forhåndsbetalt. 

Departementet viser videre til at det ikke er hensiktsmessig å innføre et særnorsk fortollingssystem. Departementet tar derfor sikte på å videreføre deklarasjonsfritaket inntil EUs system er på plass 1. juli 2021, men med en stadig mer skjerpet kontroll av etterlevelsen. 

KPMG er enig i at det midlertidige deklarasjonsfritaket bør bestå inntil videre, da det er en rekke sider ved det nye regelverket som ikke er avklart. Det vises blant annet til at opphevelse av 350 kroners fritaket har en uheldig side i forhold til brevforsendelser/informasjonsskriv fra utenlandske sendere som inneholder giveaways av mindre verdi. Dette kan for eksempel være at det legges ved et klistremerke eller kulepenn for å støtte opp under et budskap fra avsender. Slike bagatellmessige give aways vil være avgiftspliktige og medføre deklarasjonsplikt for det enkelte brev under det nye regelverket. Da avsendere i slike tilfelle ikke driver med salg til Norge, kan de ikke la seg registrere i den nye VOEC-ordningen. Resultatet blir dermed at det er den norske mottakeren vil være pliktig til å beregne innførselsavgift på en vare vedkommende ikke har bedt om å motta. Vi kan ikke se at denne uheldige virkningen av regelverket har vært vurdert. 

Vi støtter dermed en videreføring inntil rutiner har kommer på plass for større tilbydere som skal registreres i VOEC og samordning med EU, samt inntil departementet har kommet med tilfredsstillende løsninger for aktører som utilsiktet har blitt rammet av at 350 kroners fritaket har blitt opphevet.