Oppjustering av renteinntekt fra lån til selskap

Det foreslås slike renteinntekter skal oppjusteres med oppjusteringsfaktoren for utbytte fra og med inntektsåret 2021.

Oppjustering av renteinntekt fra lån til selskap skal oppjusteres med faktor 1,44.

Renter på lån til selskap er alminnelig skattepliktig på långiverens hånd som alminnelig inntekt med 22 %. Med aksjonærmodellen ville det i utgangspunktet kunne være skattemessig gunstig for en investor å ta ut overskudd fra selskapet som renter i stedet for som utbytte. For å avhjelpe dette problemet ble det ved innføringen av aksjonærmodellen i 2005 innført en ekstra skatt på renter, når lånet oversteg et visst nivå. Grunnlaget for slik ekstra beskatning er faktisk påløpte renter etter skatt (skattesats på alminnelig inntekt) som overstiger en bestemt skjerming.

Da det ble innført en oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter i 2016, ble denne ikke gjort gjeldende for renteinntekter utover skjermingsfradraget. Følgelig har marginalskatten på renteinntekter fra selskap for personer gradvis blitt redusert i takt med reduksjonene i skattesatsen på alminnelig inntekt. Med dagens skattesats på 22 %, blir marginalsatsen på slike inntekter utover skjermingsfradraget 39,1 %.

På denne bakgrunn foreslås slike renteinntekter skal oppjusteres med oppjusteringsfaktoren for utbytte fra og med inntektsåret 2021. Oppjusteringsfaktoren er foreslått uendret fra 2020 til 2021 – og utgjør 1,44.