Private og ideelle virksomheters kompensasjonsrett

Finansdepartementet har i lys at ny Høyesterettsdom igangsatt en gjennomgang av regelverket rundt private og ideelle virksomheterskompensasjonsrett.

Høyesterettsdom har igangsatt en gjennomgang av regelverket rundt ideelle virksomheter.

I HR-2019–2391-A kom Høyesterett frem til at en privat videregående skole ikke har rett til kompensasjon for merverdiavgift etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Etter bestemmelsen gjelder loven for "private eller ideelle virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov".

Spørsmålet i saken var om skolen ga et utdanningstilbud som fylkeskommunen var pålagt å utføre ved lov. 

I dommen uttaler Høyesterett at det ikke er et vilkår for kompensasjon at undervisningen oppfyller fylkeskommunens plikt til å tilby undervisning på en slik måte at elevenes rettskrav på undervisning faller bort, jf. avsnitt 26 i dommen. Høyesterett ga videre uttrykk for at kompensasjonsretten vil omfatte den private virksomheten forutsatt at det var tjenestelikhet mellom den offentlige pålagte undervisningstjenesten og den privates tilbud. Når rammene for fylkeskommunenes plikter er så konkret og spesifikt trukket opp i forskrift og rundskriv, vil disse definere hva fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. De undervisningstjenestene som den aktuelle private videregående skolen tilbød, ble ansett å ha et annet innhold enn den undervisningen fylkeskommunen er lovpålagt å tilby.

På bakgrunn av dette uttaler departementet at kompensasjonsordningen har et noe annet omfang enn det som er lagt til grunn i forvaltningspraksis. Departementet har derfor igangsatt en bredere gjennomgang av hva som ligger i vilkåret om «pålagt å utføre ved lov», jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. 

Vi bistår gjerne med en nærmere gjennomgang av hva denne saken kan bety for private skoler som i dag ikke er kompensasjonsberettiget.