Økt verdsettelsesrabatt og forenklede verdsettelsesregler for næringseiendom

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for næringseiendom og innføre forenklede verdsettelsesregler.

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for næringseiendom.

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for næringseiendom. Med næringseiendom menes alle typer eiendom som anvendes i virksomhet, herunder tomter og næringseiendom i utlandet. 

Verdien av næringseiendom fastsettes på grunnlag av en beregnet leieverdi. Formuesverdien av næringseiendom utgjør i dag 65 prosent av den beregnede leieverdien. Verdsettelsen til 65 prosent av beregnet leieverdi skyldes at det ilegges en rabatt for såkalt arbeidende kapital ("verdsettelsesrabatt"). Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten fra 35 prosent til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021. 

I tillegg foreslår regjeringen å forenkle verdsettelsesreglene for næringseiendom. Formuesverdien av næringseiendom beregnes ved hjelp av sjablongregler. Sjablongregler kan gi store avvik fra faktisk markedsverdi. For å hindre at en næringseiendom blir verdsatt til en pris som overstiger markedsverdi åpner skatteloven for at skattyter kan få benytte dokumentert verdi i stedet for den beregnede verdien ("sikkerhetsventil"). I dag har sikkerhetsventilen en terskel for å kunne benyttes gjennom et krav til differansen mellom beregnet verdi og dokumentert verdi. 

Regjeringen foreslår at terskelen for å bruke dokumentert verdi for næringseiendom fjernes. Dette innebærer at det ikke lenger vil kreves en differanse mellom beregnet verdi og dokumentert verdi for at skattyter skal kunne kreve at dokumentert verdi legges til grunn ved formuefastsettingen. Samtidig foreslås det at verdsettelsesrabattene ved bruk av dokumentert verdi settes lik rabattene ved bruk av beregnet omsetningsverdi. Skattyter kan dermed velge den laveste verdien av dokumentert omsetningsverdi og beregnet utleieverdi for næringseiendom. 

Etter forslagene vil formuesverdien av næringseiendom utgjøre 55 prosent av beregnet eller dokumentert verdi fra og med inntektsåret 2021. Formålet med regelendringene er å gjøre det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser og næringsvirksomhet.