close
Share with your friends

Økning av formuesverdi for dyrere boliger og fritidseiendommer

Regjeringen foreslår å endre reglene for verdsettelse av bolig – endret etter budsjettavtalen med Fremskrittspartiet.

Regjeringen foreslår å endre reglene for verdsettelse av bolig.

I opprinnelig statsbudsjett foreslo regjeringen å endre reglene for verdsettelse for bolig. I dag beregnes skattemessig formuesverdi av bolig til en beregnet omsetningsverdi. Omsetningsverdien beregnes ved at man ganger opp boligens areal (P-rom) med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris (pris er satt av Skattedirektoratet på bakgrunn av beregninger fra SSB).

Regjeringen foreslo en endring i verdsettelsen av primærbolig. Formuesverdien skulles settes til 25% for boliger opp til 15 millioner kroner, og deretter 50% av verdien som overstiger dette beløpet. Det ville gi en forhøyet formuesverdi på dyrere boliger.

Videre ble det foreslått det en økt verdsettelse av fritidsboliger. Formuesverdien for 2021 ble foreslått oppjustert med 20 %.

I budsjettavtalen for 2021 mellom regjeringen og Fremskrittspartiet er begge de foreslåtte endringene fjernet. Det vil derfor ikke bli en økt formuesskatt på dyrere boliger eller en oppjustering av formuesverdi på fritidsboliger i 2021.

Regjeringen foreslo videre en endring i selve beregningen av formuesverdi når man krever endret boligverdi i skattemeldingen. Denne foreslåtte endringen gjelder fortsatt. I skattemeldingen kan man i stedet for beregnet omsetningsverdi kreve å få benytte dokumentert verdi på boligen. Denne såkalte sikkerhetsventilen kan imidlertid kun benyttes der den beregnede verdien ligger 20 % eller mer over den dokumenterte verdien (sekundærbolig gjelder 11 % over beregnet verdi). Når avviket er stort nok så settes formuesverdien høyere i prosent enn beregnet omsetningsverdi. Det betyr at en sekundærbolig fastsatt til 90 % av beregnet verdi kun kan endres til dokumentert verdi på 100 %. Dermed blir et spørsmål om det lønner seg å anmode om endret formuesverdi på sekundærbolig, selv om man mener at formuesverdien er for høy.

Regjeringen har til slutt også foreslått nå å endre reglene slik at det ikke lenger kreves en differanse mellom beregnet og dokumentert verdi på boligen. Verdsettelsesrabatten på 25 % (primærbolig) og 90 % (sekundærbolig) gjelder nå også der man endrer formuesverdien til dokumentert verdi. Det betyr at man kan velge den laveste verdien, og at det kan være gunstig å innhente egen verdivurdering på bolig der man oppfatter at verdien er satt for høyt i skattemeldingen. Denne endringen vil bli gjennomført og berøres ikke av budsjettavtalen med Fremskrittspartiet.

Kontaktperson:

Kaja Sommerfeldt Skeid
Advokatfullmektig
kaja.skeid@kpmg.no
+47 4829 2588