Forslag om reduksjon av avgift på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff.

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer med redusert sukkerinnhold.

Regjeringen foreslår at avgiften på alkoholfrie drikkevarer differensieres etter sukkerinnhold. Det foreslås at avgiftssatsen på drikkevarer som kun er tilsatt kunstig søtstoff reduseres med 30 %. Videre er det foreslått at ferdige utblandede drikkevarer med sukkerinnhold over 0 til og med 5 gram per 100 ml reduseres med 20 % og at ferdige utblandede drikkevarer med sukkerinnhold over 5 til og med 8 gram per 100 ml reduseres med 10 %. Avgiftssatsen for ferdige utblandede drikkevarer med over 8 gram sukker per 100 ml foreslås prisjustert til 2021-nivå. 

Forslaget innebærer at det innføres flere satser i stedet for én, slik at drikkevarene med høyest sukkerinnhold reelt sett får uendret avgift, mens avgiften reduseres for produkter som har mindre sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff. Forslag medfører at avgiften i større grad utformes ut fra helse- og ernæringsmessige formål. Nærmere regler vil bli fastsatt i forskrift etter forutgående høring. 

Regjeringen opplyser at av hensyn til forutsigbarhet for næringslivet og for å avklare avgiften med ESA, foreslås det at avgiften legges om fra 1. juli 2021.