Endring av regelverket for merverdiavgift på omstridte krav

Regjeringen foreslår å endre reglene for utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.

Endringen er i samsvar med forslaget som ble sendt på høring i juni 2020.

Ut fra dagens regelverk har entreprenøren plikt til å beregne og fakturere merverdiavgift i tråd med fremdriften i prosjektet jf. bokføringsforskriften § 8-1-2a første ledd. Merverdiavgiften skal videre innberettes i skattemeldingen for den terminen fakturaen utstedes (fakturaprinsippet) jf. merverdiavgiftsloven § 15-9 første ledd.

Ovennevnte gjelder uavhengig av om det skulle oppstå tvist om vederlaget for arbeidet som er utført.

Entreprenøren blir følgelig ansvarlig for at merverdiavgiften betales inn til staten, uavhengig av om kunden vil betale eller ikke.  Ofte tar det tar lang tid å løse slike tvister, og fakturaprinsippet innebærer at merverdiavgiften ofte blir en del av den likviditetsbelastningen entreprenørene utsettes for når oppdragsgiveren bestrider kravet.

For å bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav, legger regjeringen opp til å endre bokføringsforskriften § 8-1-2a. Regjeringen foreslår at det åpnes for å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. Dette skal være et alternativ til å utstede salgsdokument i samsvar med arbeidets fremdrift. Før arbeidet er fullført, vil entreprenøren følgelig ha en rett, men ikke en plikt, til å fakturere i samsvar med fremdriften. Et unntak fra dette foreslås der entreprenøren faktisk mottar en delbetaling i samsvar med fremdriften. I slike tilfeller skal entreprenøren utstede salgsdokument for det mottatte beløpet.

Den foreslåtte endringen er i samsvar med forslaget som ble sendt på høring fra departementet i juni 2020. Endringen vil dermed løse problemet med omstridte krav i byggeperioden, men det vil dessverre ikke medføre endringer i rettstilstanden for omstridte krav etter fullføring av prosjektet. Når prosjektet er fullført må entreprenøren fortsatt fakturere det fulle vederlaget, inkludert krav som det fortsatt er strid om.  Lovendringen gir altså partene frihet til å løse tvister så lenge byggeperioden pågår, men så snart arbeidet er avsluttet er situasjonen som før; entreprenøren må da fakturere og betale merverdiavgift, uavhengig av om kravet er omtvistet eller ikke.

Det er lagt opp til at endringen vil bli iverksatt med virkning fra og med 1. januar 2020.