Mandag 5. oktober publiserte EIOPA et høringsnotat med forslag om å innlemme bruk av scenarioanalyse for klimaendringer i ORSA-prosessen. Høringsnotatet har svarfrist 5. januar 2021, og det forventes at endelig notat publiseres våren 2021. Notatet bygger på "Opinion on Sustainability within Solvency II" som anbefalte at (re)forsikringsselskaper skal vurdere klimarisiko utover ettårshorisonten i SCR gjennom styringssystemet, risikostyringssystemet og ORSA. Notatets hensikt er å definere et sett med kvantitative parameter som kan bli brukt i scenarioer for vurdering av klimaendringer. Dette vil gi bedre vurderingsgrunnlag for tilsynsmyndighetene i de europeiske landene.

– Dersom høringsnotatet går igjennom betyr dette at forsikringsselskapene i sine ORSA-rapporter må ha oversikt over alle vesentlige klimaendringsrisikoer, samt forklare hvordan selskapet har vurdert vesentligheten, sier Nicolai Cappelen, Director og leder for Insurance Risk i KPMG.

Bakgrunn

For å nå målene satt ut i Parisavtalen må utslipp av Co2 og andre klimagasser reduseres vesentlig. Type klimarisiko vil avhenge av hvilke tiltak som iverksettes av myndighetene. Hvis utslippsreduksjoner tas sikte på å oppfylle kravet om en lavere enn 2 grader økning i gjennomsnittstemperaturen, kreves det en større omstilling for høykarbonsektorer. Ytterligere vil det kunne oppstå juridisk risiko for selskaper som ikke hensyntar klimaendringene. Begge vil kunne påvirke forsikringsselskaper direkte, eller indirekte gjennom «underwriting» av juridisk ansvar.

Videre har tilsynsmyndighetene i Europa gitt EIOPA tilbakemelding på at det i liten grad utføres scenarioanalyser av klimarisiko i dag, eller langsiktige kvantitative vurderinger.

Dette vil tilsynsmyndighetene kunne kreve fra forsikringsselskapene

Tilsynsmyndighetene blir av EIOPA bedt om å kreve at selskapene integrerer klimarisiko i styringssystemet, risikostyringssystemet og i ORSA, ihht. Solvens II og Opinion on Sustainability within Solvency II.

Tilsynsmyndighetene bør forvente at:

 • Selskapene vurderer klimarisiko på kort sikt. Både fysisk risiko, og overgangsrisiko.
 • Selskapene vurderer klimarisiko på lang sikt ved bruk av scenarioanalyser. Tidshorisonten kan være lenger enn tidshorisonten i nåværende ORSA-prosess.
 • Selskapene identifiserer vesentlig klimarisiko for sin virksomhet jf. "material risks" i Solvens II-direktivet. Vesentlig klimarisiko bør identifiseres gjennom en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder.

EIOPA ber tilsynsmyndighetene etterspørre en forklaring på vurderingen som er gjort av selskapene dersom de ikke anser klimaendringer som en vesentlig risiko.

EIOPA ber tilsynsmyndighetene forvente at selskapene presenterer og forklarer følgende momenter i ORSA-rapporten:

 • Oversikt over alle vesentlige klimaendringsrisikoer, forklaring på hvordan selskapet har vurdert vesentligheten og hvis det er relevant – en forklaring på hvorfor selskapet ikke har vurdert risiko knyttet til klimaendringer som vesentlig.
 • Metoder og antagelser benyttet i risikovurderingen av vesentlige eksponeringer, inkludert langsiktige scenarioanalyser.
 • Resultatet av de kvalitative og kvantitative vurderingene fra scenarioanalysene, og konklusjoner som trekkes fra resultatene.

Hvordan defineres klimarisiko?

 • Overgangsrisiko: risiko som stammer fra overgangen til et lavutslippssamfunn. Dette inkluderer risiko ved nye reguleringer fra myndighetene, juridisk risiko, teknologisk risiko, markedsoppfatningsrisiko og omdømmerisiko.
 • Fysisk risiko: risiko som stammer fra fysiske effekter av klimaendringer. Deles mellom akutt fysisk risiko (stormer, flommer, branner eller hetebølger som ødelegger produksjon eller verdikjeder) og kronisk fysisk risiko (langtids-effekter som temperaturendringer, økt havnivå, endring i tilgjengelighet av vann etc.).

Flere selskaper gjør i dag vurderinger knyttet til klimarisiko, men klimarisiko er fremdeles ikke formelt implementert i risikostyringssystemet eller ORSA-prosessen til de fleste forsikringsselskaper. De foreslåtte endringene fra EIOPA vil kreve at forsikringsselskapene foretar vurderinger av hvordan klimaendringer påvirker selskapets virksomhet, på både kort og lang sikt. Metodikk som benyttes vil forventes å være både kvalitativ og kvantitativ på kort sikt, mens det i større grad forventes at selskapene benytter scenarioanalyse for å forstå de langsiktige risikoene klimaendringer bidrar til.

– Vi anbefaler selskapene å ta en gjennomgang av hvilke vurderinger som gjøres av klimarisiko i dag, og å planlegge for hvordan man på best mulig måte kan sikre en god prosess som både gir merverdi for selskapet, og tilfredsstiller tilsynsmyndighetenes forventninger, sier Cappelen.

Cappelen er fagansvarlig for KPMGs tjenester mot forsikringsmarkedet, og leder et område som har bred erfaring med både risikostyring og -vurderinger, samt å bistå forsikringsselskaper med scenarioanalyser av klimarisiko.

KPMG har bred erfaring med både risikostyring og risikovurderinger, og bistår i dag også forsikringsselskaper med scenarioanalyser av klimarisiko.

KPMG kan blant annet bistå med:

 • Utføre GAP-analyse av nåværende situasjon vs. forventet fremtidig forventning fra tilsynsmyndighetene på området klimarisiko
 • Kartlegging av hvordan klimarisiko påvirker selskapets virksomhet
 • Metodikk for vurdering av klimarisiko på kort sikt
 • Metodikk for vurdering av klimarisiko på lang sikt, herunder utarbeidelse og opplæring i bruk av scenarioanalyser for klimarisiko
 • Et risikostyringsrammeverk som vurderer selskapets modenhet på området klimarisiko, basert på selskapets praksis opp mot beste praksis-tiltak på området. Modenheten illustreres i et Dashboard, og metodikken som benyttes i rammeverket baserer seg på scenarioanalyser
 • Implementering av klimarisiko i risikostyringssystemet, og styringssystemet generelt
 • Implementering av klimarisiko i ORSA-prosessen
 • Rapportering av klimarisiko i ORSA-rapporten og andre finansielle rapporter