CO2-avgift på mineralske produkter

Avgiften omfatter de mineralske produktene mineralolje, bensin, naturgass og LPG.

For 2021 foreslås det å øke avgiftssatsene med 5 % utover prisjustering

For 2021 foreslås det å øke de reduserte satsene for naturgass og LPG som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser til 25 % av de generelle satsene.

Det foreslås det å innføre et nytt avgiftsfritak for naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser dersom bruken gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. Det å øke den reduserte satsen på naturgass til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Forslaget om økt CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon og elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser settes til 25 % fra 1. januar 2021 av det generelle avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG. Det tas sikte på å trappe opp avgiften videre i tråd med opptrappingsplanen skissert i Prop. 70 LS (2019–2020).

Noen virksomheter innenfor kjemisk reduksjon og elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er kvotepliktige. Når fritaket oppheves, vil disse virksomhetene i utgangspunktet bli ilagt avgift, også for kvotepliktige utslipp.