Bilavgiftene 2021

Det foreslås en økning av satser i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og varebiler, og innføring av årsavgift for elbiler.

Det foreslås en rekke endringer i bilavgifter i Statsbudsjettet 2021.

Engangsavgift 2021

For 2021 er det foreslått å øke satsene i CO2-komponenten for personbiler og varebiler, samt å stramme inn vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Videre foreslås det å innføre WLTP provenynøytralt i engangsavgiften for varebiler. For campingbiler foreslås det fra 2021 og inntil videre å bruke slagvolum i stedet for CO2 som avgiftskomponent. 

For ladbare hybridbiler foreslås det å øke kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften fra 50 til 75 km. Utvidelsen til 75 km betyr at engangsavgiften vil gi insentiver til å velge biler med elektrisk rekkevidde over 75 km.

For person- og varebiler beregnes engangsavgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp. For 2021 foreslår regjeringen å ytterligere styrke insentivene til å kjøpe biler med lavere utslipp ved å øke satsene i CO2-komponenten for person- og varebiler. For personbiler foreslås det å øke de to laveste positive satsene i CO2-komponenten med 23 %. utover prisjustering. Det gir økt avgift for personbiler med CO2-utslipp over 87 gram per km.

Forøvrig foreslås det å prisjustere avgiftssatsene engangsavgiften.

Trafikkforsikringsavgiften 2021 for elbiler økes

Regjeringen foreslår å innføre lik trafikkforsikringsavgift for elbiler, herunder brenselcellebiler, som for motorsykler i 2021. Elbiler hadde frem til og med 2017 lav sats i årsavgiften, men ble fra 1. januar 2018 ble elbiler, herunder brenselcellebiler, fritatt for trafikkforsikringsavgift. Forslaget for 2021 innebærer at forsikringer for elbiler som fornyes eller begynner å løpe fra 1. mars 2021 ilegges en sats på 5,85 kroner per døgn. Det tilsvarer en avgift på årsbasis på 2 135 kroner som utgjør den samme avgiften som gjelder for motorsykler.

Veibruksavgiften 2021

Veibruksavgiften omfatter ikke alle typer drivstoff som benyttes til veitransport. Biogass, hydrogen og elektrisitet som benyttes i el- og ladbare hybridbiler, er ikke omfattet av veibruksavgiften.

  • Det foreslås å redusere veibruksavgiften på bensin med 0,07 kroner per liter etter prisjustering. Satsreduksjonene skal motvirke at økt CO2-avgift skal gi økte pumpepriser.
  • Det foreslås å redusere veibruksavgiften på mineralolje med 0,17 kroner per liter etter prisjustering. Satsreduksjonene skal motvirke at økt CO2-avgift og økt omsetningskrav for biodrivstoff skal gi økte pumpepriser.
  • Det foreslås å prisjustere veibruksavgiften på bioetano
  • Det foreslås å redusere veibruksavgiften på biodiesel med 0,09 kroner per liter etter prisjustering. Satsreduksjonene skal motvirke at økt omsetningskrav for biodrivstoff skal gi økte pumpepriser. 
  • Det foreslås å øke veibruksavgiften på LPG med 0,67 kroner per kg utover prisjustering. Det foreslås det å øke veibruksavgiften på naturgass med 0,76 kroner per Sm3 utover prisjustering. Forslagene er i tråd med en varslet opptrapping av veibruksavgiften frem til 2024.