Utvidet frist for å leie ut bygg og utløse fradragsrett for merverdiavgift

Finansdepartementet har endret frister for utleie av bygg, som gjør det enklere for utbygger å få fradrag for inngående merverdiavgift.

Endringene gjør det enklere for utbygger å få fradrag for inngående merverdiavgift.

Utleier av bygg og anlegg har rett på fradrag for kostnader knyttet til oppføring og oppgradering av bygg gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Etter merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2 forutsetter dette at bygget er leid ut innen seks måneder etter ferdigstillelse.

På grunn av covid-19 utbruddet opplever flere at det er vanskelig å få leid ut innen denne fristen på seks måneder. Finansdepartementet har derfor forlenget denne fristen.

Byggetiltak som fullføres mellom 1. september 2019 og 30. juni 2021, må være utleid innen 12 måneder for å ha rett på tilbakegående avgiftsoppgjør.

Vi bemerker her at et bygg som var fullført 1. september, og leid ut i juli 2020, ikke ville gi rett til tilbakegående avgiftsoppgjør etter de gamle reglene. Denne regelendringen gjør at slike bygg likevel kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør.

Byggetiltak fullført i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, må være utleid innen 30. juni 2022; her vil altså fristen være mellom 6 og 12 måneder, avhengig av ferdigstillelsestidspunkt.

KPMG anbefaler at man går over fradragsmuligheter for alle byggetiltak fullført etter 1. september 2019, for å undersøke om regelendringen kan få innvirkning på fradragsretten.

Se forskriften her.