close
Share with your friends

Kompensasjonsordningen er åpen for søknader for juni og juli

Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet.

Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd.

For fire måneder siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet, kompensasjonsordning.no.  Over 60.000 foretak med stort omsetningsfall har mottatt tilskudd fra ordningen. Til sammen er det utbetalt ca. 5 milliarder kroner i tilskudd så langt.

Frem til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for månedene mars, april og mai. Det er nå mulig å sende inn søknader for juni og juli. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no. Søknadsfristen for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Søknadsfristen for mars, april og mai var 31. juli.

Ordningen har endret seg noe underveis

Da kompensasjonsordningen før sommerferien ble forlenget til å dekke juni, juli og august, ble det også vedtatt noen andre endringer i ordning. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10.000 kroner for mars og 5.000 kroner for april, er tatt bort. Maksimalt tilskudd for juni og juli er per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd redusert til 50 millioner kroner. Kompensasjonsgraden av kostnadene er 70 prosent i juni og juli og 50 prosent i august.

Kontroller før og etter utbetaling

Skatteetaten har anledning til å utføre etterkontroll og innhente opplysninger for å verifisere de opplysningene som ble gitt på søknadstidspunktet. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Viser det seg at opplysningene ikke stemmer, vil Skatteetaten ha grunnlag for å endre den tidligere tilskuddsberegningen og kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd krone for krone med renter og renters rente.  Skatteetaten har krevd tilskudd tilbakebetalt i omtrent 3.000 saker siden kompensasjonsordningen startet.  

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

Søker må ved innsending av søknaden bekrefte at attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på forespørsel kan fremskaffes dersom skatteetaten ber om det. I tillegg må slik attest fremlegges ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Det er dermed viktig at søkerne har en god dialog med revisor før innsendelse slik at man kan sikre seg nødvendig bekreftelse på søknadsdokumentasjonen kan fremvises dersom skatteetaten forespør dette.