close
Share with your friends

EU Capital Markets Recovery Package

EU-kommisjonen la fram Capital Markets Recovery Package 24. juli. Pakken er en del av kommisjonens gjenoppbyggingsstrategi etter COVID-19.

EU-kommisjonen la fram Capital Markets Recovery Package 24. juli.

EU-kommisjonen la fram Capital Markets Recovery Package 24. juli. Pakken er en del av kommisjonens gjenoppbyggingsstrategi etter COVID-19, og bør ses i sammenheng med kommisjonens foreslåtte endringer i Banking Package, som kom 28. april, og som også omfattet endringer i CRR. De foreslåtte endringene i Banking Package trådte i kraft i EU 27. juni i år, men er ikke gjennomført i norsk rett.

Capital Markets Recovery Package inneholder forslag til regelverksendringer som skal gjøre det lettere for kapitalmarkedene å støtte europeiske virksomheter i å komme på bena igjen etter COVID 19-pandemien. EU-kommisjonen foreslår målrettede endringer i regelverket som vil oppfordre til investeringer, legge til rette for rask rekapitalisering av selskaper og øke bankenes finansieringskapasitet. Endringsforslagene gjelder prospektforordningen, MiFID II og regelverket knyttet til verdipapirisering og CRR.

Bakgrunn

COVID 19-krisen har hatt stor innvirkning på den europeiske økonomien, og kapitalmarkedet spiller en viktig rolle i gjenoppbyggingsarbeidet. Kommisjonen viser til at det er rom for å forsterke verdipapirmarkedets rolle i gjenoppbyggingen, og at det er viktig at aktørene i markedet ikke pålegges mer byrder enn strengt nødvendig. Kommisjonen peker på at det kan gjøres betydelige lettelser i enkelte krav for å frigjøre ressurser til å håndtere krisen. Kommisjonens forslag tilstreber å re-kalibrere områder i regelverkene der det ikke er riktig balanse mellom transparens overfor kundene, høy grad av investorbeskyttelse og akseptable compliance-kostnader.

Forslag til endringer i prospektforordningen

Kommisjonen foreslår at det innføres en ny type prospekt – EU Recovery prospectus – for å legge til rette for enklere innhenting av egenkapital. Prospektet skal gjøres tilgjengelig for foretak som har vært notert på et regulert marked eller et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter i minst 18 måneder. Slike selskaper drar nytte av å ha erfaring fra kapitalmarkedet og ha vært underlagt rapporteringskrav over noe tid, og kravene til opplysninger i prospektet kan derfor reduseres. Prospektene kan maksimum være på 30 sider, og skal kun inneholde den mest vesentlige informasjon sammen med en kort oppsummering. Det foreslås at prospektene underlegges tilsvarende «fast track» prosedyrer for godkjenning med behandlingstid på maks 5 dager som gjelder for regelmessige utstedere. Prospektene skal på denne måte være enkle å utarbeide for utstederne, enkle å forstå for investorene, og enkle å vurdere og godkjenne for tilsynsmyndighetene. EU Recovery prospectus er foreslått som et midlertidig tiltak som vil opphøre 18 måneder etter at endringen trer i kraft.

Kommisjonen foreslår også enkelte endringer som innebærer lettelser for mellommenn dersom utsteder må publisere et tillegg til prospektet som følge av vesentlig nye omstendigheter, feil eller unøyaktigheter som oppstår mellom registreringstidspunktet og akseptperiodens utløp. Det foreslås også å øke totalbeløpet for unntak fra prospektplikten for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner fra 75 til 150 millioner euro.

Forslag til endringer i MiFID II

Investorbeskyttelsesreglene

Kommisjonen viser til at det er viktig å sikre at mellommennene i verdipapirmarkedet kan ivareta sin funksjon i markedet på en god måte i forbindelse med gjenreisningen av den europeiske økonomien. En bedre kalibrering av investorbeskyttelsesreglene gjør at foretakene frigjør ressurser til å håndtere krisen. Kommisjonen foreslår å fase ut papirbasert kommunikasjon med kundene ved at elektronisk kommunikasjon settes som standard. Ikke-profesjonelle kunder vil få en opt-in mulighet for fortsatt papirbasert kommunikasjon. Videre forslår Kommisjonen at i tilfeller der transaksjonsavtalen inngås via fjernkommunikasjon, skal informasjon om kostnader på nærmere vilkår kunne gis kunden etter at transaksjonen er utført. Det foreslås også at best execution-rapporteringen i MiFID II artikkel 27(3), gjennomført i vphl. § 10-20 (1) suspenderes i påvente av utredning av behovet for denne rapporteringen.

Kommisjonen foreslår videre følgende endringer for kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder:

  • Unntak fra kravene til informasjon om kostnader for andre tjenester enn investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning.
  • Lettelser i ex-post rapporteringen som i dag følger av artikkel 25(6) (gjennomført i vphl. § 10-17 (2) til (6)), herunder rapportering som utløses ved tap på mer enn 10 % av porteføljen. Profesjonelle kunder skal kunne benytte opt-in.
  • Lettelser i kravene til kost-nytte vurderingen som skal gjøres i forbindelse med flytting av investeringer, men adgang til opt-in for profesjonelle kunder (kvalifiserte motparter er ikke omfattet av kravet etter dagens regelverk).

Kommisjonen viser videre til at det er stilt spørsmål ved om det bør gis lettelser i produktstyringsreglene for enkle instrumenter («plain vanilla-utstedelser»), både knyttet til  egenkapital og fremmedkapital. Det foreslås imidlertid i denne omgang at det kun gis lettelser for obligasjoner med «make whole»-klausuler. Slike klausuler innebærer at dersom obligasjonen innfris før forfall, vil investoren få utbetalt markedsverdien på tidspunktet for innfrielsen. Kommisjonen viser til at en slik klausul er i investorens interesse, og at produktstyringsreglene derfor ikke er nødvendige for denne typen obligasjoner.

Endringer i reglene om betaling for analyse for små og mellomstore selskaper er også vurdert, men det ligger ikke inne konkrete forslag i pakken slik den er fremsatt.

Regelverket knyttet til varederivatmarkedet

Fastsettelsen av posisjonsgrenser for varederivater har vist seg negativt for utviklingen av nye varederivatmarkeder. Det foreslås derfor at det kun skal fastsettes posisjonsgrenser for derivater på jordbruksprodukter og varederivater som er ansett betydelige eller kritiske og deres økonomisk likeverdige OTC-kontrakter (EEOTC kontrakter).  Kommisjonen foreslår videre at posisjoner som innehas av finansielle foretak som inngår derivatkontrakter for å redusere risikoen i forretningsvirksomheten til ikke-finansielle foretak i samme konsern unntas fra posisjonsgrenser.

Vilkårene for unntak fra konsesjonsplikten for foretak som handler varederivater er blant annet knyttet til at foretakets virksomhet må være å anse som tilknyttet virksomhet til deres hovedvirksomhet på konsernplan, forutsatt at hovedvirksomheten ikke er å anse som ytelse av investeringstjenester. Kommisjonen foreslår at vurderingen av tilknyttet virksomhet, som i dag beror på komplekse kvantitative tester, endres slik at vilkåret kun vurderes ut fra kvalitative elementer.

Forslag til endringer i regelverket knyttet til verdipapirisering og CRR

Verdipapiriseringsforordningen trådte i kraft i EU i januar 2019, men er ikke gjennomført i norsk rett per i dag. Forordningen inneholder generelle regler om verdipapirisering, men fastsetter også regler for enkle, transparente og standardiserte verdipapiriseringer (STS) som skal skilles fra de mer komplekse og risikofylte verdipapiriseringene. Kapitaldekningsregelverket for bankene differensierer mellom de ulike typene, og STS verdipapiriseringer gis særlige fordeler kapitalkravsmessig. For å øke bankenes bruk av verdipapirisering, foreslår Kommisjonen at såkalt syntetisk verdipapirisering (balance sheet-verdipapirisering) omfattes av STS-regelverket og behandles på samme måte etter CRR, forutsatt at de oppfyller STS-kravene. Kommisjonen foreslår videre endringer i verdipapiriseringsforordningen og CRR for å fjerne hindringene for verdipapirisering av non-performing loans (NPEs). Det foreslås også enkelte lettelser i kravene for CRM (credit risk mitigation) for verdipapiriseringsposisjoner når det gjelder kredittbeskyttelse utstedt av stater, offentlige foretak og institusjoner.