Barnehage: Krav om selvstendig rettssubjekt løser ikke problemstillingen tilknyttet innsyn og kontroll

Krav om innføring av selvstendig rettssubjekt per barnehager medfører betydelige merkostnader som heller bør brukes til barnas beste.

Krav om selvstendig rettssubjekt vil ta tilskuddsmidler fra barna i barnehagen.

Krav om innføring av selvstendig rettssubjekt per barnehager medfører betydelige merkostnader som heller bør brukes til barnas beste, og denne rapporten viser våre synspunkter tilknyttet nytteverdien av dette kravet. KPMG mener fortsatt at BASIL-rapporteringen med enkle grep kan tilpasses, slik at regnskapsbrukeren, herunder tilsynsmyndighetene, får nødvendige opplysninger. En optimalisering av BASIL-rapporteringen vil være en bedre og mer kostnadseffektiv metode for økt transparens og kontrollmulighet, slik at tilskuddsmidlene kan komme barna til gode.

KPMG mener at den underliggende problemstillingen ikke er knyttet til selve organisasjonsform for barnehager, men til innsyn og kontrollmuligheter. Forslaget om separate rettssubjekter vil ha begrenset verdi for å oppnå dette målet. KPMG mener at en tydeliggjøring av regelverket for BASIL-rapportering og klare retningslinjer for rapportering vil være tilstrekkelig for å ivareta gode innsyn og kontrollmuligheter. En innføring av krav om egne rettssubjekter vil medføre betydelige merkostnader for hver enkelt barnehage, og vil etter KPMGs vurderinger alene ikke kunne bidra til bedre muligheter for innsyn og kontroll.

KPMGs klare anbefaling er derfor å unngå krav om egne rettssubjekter og heller videreutvikle dagens løsning med en optimalisert BASIL-rapportering som gjerne også kan tilrettelegges for rapportering via tilpasninger i Altinn. En tilpasset BASIL-rapportering vil være det som sikrer relevant rapportering , åpenhet og transparens, samt at man vil få denne informasjonen bekreftet via revisjonsberetningen. Et nasjonalt tilsyn kombinert med tydeliggjøring av regelverket samt instruks for rapportering vil kunne ivareta åpenhet, transparens og kontrollmuligheter.

Dette fremgår av rapport sendt til Kunnskapsdepartementet av KPMG 10. august. Denne rapporten er et tilsvar til den sammenligningsrapport som ble avgitt av BDO 31. mars 2020, hvor BDO har foretatt en sammenligning av KPMGs rapport av 31. januar 2020 og sin egen rapport av 4. mars 2020.