close
Share with your friends

Ytelser fra arbeidsgiver i forbindelse med avbrutt utenlandsopphold knyttet til COVID-19

Koronapandemien og UDs reiseråd har ført til at mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har reist midlertidig tilbake til Norge.

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har reist midlertidig tilbake.

Koronapandemien og UDs reiseråd har ført til at mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har reist midlertidig tilbake til Norge. Dette har medført en rekke spørsmål om skatteplikt for arbeidsgivers dekning av kostnader i forbindelse med oppholdet i Norge.

Skattedirektoratet hadde en uttalelse 31. mars som åpner for unntak fra skatteplikt for visse ytelser fra arbeidsgiver som er begrunnet i at koronasituasjonen krever særlig tilrettelegging.

Den 8. juli avga Skattedirektoratet en ny uttalelse som medfører at arbeidsgivers dekning av enkelte utgifter i Norge kan anses som skattefritt forutsatt at visse vilkår er oppfylt.

Det vil være av stor betydning at disse merkostnadene unntas fra skatteplikt. Arbeidsgiver får ingen ekstra kostnad som arbeidsgiveravgift og den ansatte får ingen øket skattebelastning.

Hvilke merkostnader kan være skattefrie?

Utgangspunktet er at alle private kostnader som dekkes av arbeidsgiver, er skattepliktige. Men, Skattedirektoratet har åpnet for at der arbeidstaker er i en merkostnadssituasjon så kan enkelte private utgifter dekket av arbeidsgiver behandles som skattefrie der arbeidstaker har et midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen. Den vurderingen som må foretas er om den ansatte under det midlertidige opphold i Norge enten har en tilsvarende utgift i arbeidslandet eller om den ansatte beskattes for en tilsvarende fordel i arbeidslandet.

Skattedirektoratet uttaler at det vil være urimelig om man skal skattlegges for f.eks. fri bolig i Norge på grunn av opphold i Norge som følge av reiseråd fra UD eller koronasituasjonen generelt, og samtidig skattlegges for fri bolig i utlandet som den ansatte i en periode ikke kan benytte seg av.

De kostnadene som kan være skattefrie er:

  • Bolig
  • Transport, bilgodtgjørelse
  • Hjemreise
  • Skolefritidsordning og barnehage

Skattefritaket for dekning av kostnader vil falle bort når det etter myndighetenes reiseråd anses trygt å gjenoppta utenlandsoppholdet.

Klikk her for å se Skattedirektoratets uttalelse.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan ytelser som er gitt til dine ansatte skal behandler, er du velkommen til å ta kontakt.