close
Share with your friends

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver med arbeidstaker på hjemmekontor i Norge

Det er i midlertidig forskrift innført et fritak fra å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere.

Fritak til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere.

Det er i midlertidig forskrift innført et fritak fra plikten til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19 pandemien. 

Bakgrunn

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen måttet returnere midlertidig til Norge eller har midlertidig vært forhindret i å reise tilbake til arbeidslandet på grunn av reiserestriksjoner. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge under det midlertidige oppholdet i Norge, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet. Formålet er å lette på administrative plikter. 

Fritakets rekkevidde og varighet

Forskriften gjelder arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Utenlandsk arbeidsgiver som har utbetalt eller ytet fordel til arbeidstaker som grunnet Covid-19 utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge, fritas for rapporteringsplikten etter skatteforvaltningslovens §7-2. Tilsvarende som fritak fra rapporteringsplikt, er utenlandsk arbeidsgiver fritatt fra plikten til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingslovens §5-4, 1 ledd. Fritaket gjelder kun utbetalinger til personer som ordinært ikke jobber fra hjemmekontor i Norge. 

Fritaket gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2020.