Regjeringen foreslår lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i arbeid

Regjeringens forslag om å innføre lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid er nå vedtatt av Stortinget.

Ny lov om tilskudd til bedrifter som tar permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid.

Regjeringen varslet i slutten av mai om forslag til ny tilskuddsordning til bedrifter som tar egne permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid, som et virkemiddel for å redusere den høye arbeidsledigheten som har oppstått som følge av koronaviruset.

Stortinget har nå vedtatt lovforslaget, og ny lov om tilskudd ved avbrutt permittering trådte i kraft den 23. juni 2020. 

Lønnstøtteordningen vil gjelde for alle arbeidstakere som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli eller august, under forutsetning av at arbeidstaker:

  • ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • har vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for
  • tas tilbake i minst like høy stillingsprosent som før permitteringen
  • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 

Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller bli sagt opp før 1. oktober 2020. 

I lovforslaget ble det også foreslått at bedrifter som mottar støtte ikke skal kunne permittere eller si opp andre arbeidstakere i støtteperioden, men dette er ikke regulert direkte i loven. Det er i stedet inntatt forskriftshjemmel som åpner for at departementet kan regulere slike begrensninger nærmere i forskrift, slik at man kan forvente at det vil komme visse begrensninger for dette.

Størrelse på tilskudd avhengig av omsetningsfall

Videre vil tilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019. 

Forslaget innebærer at bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall kan få støtte på inntil kr. 15 000 kroner per person, per måned som er tatt tilbake. Støtte til lærlinger beregnes på samme måte, men er oppad begrenset til kr. 10 000.

Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall vil få avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet etter følgende modell: 

(omsetningsfall i % - 10 % ) * kr. 75 000 = Støttebeløp per person

Eksempel på støtte for permittert person i 100% stilling, og som er 100% permittert: 

  • Omsetningsfall 15% - 10% = 5%
  • 75 000 * 0,05 = 3 750,- i støttebeløp per person.

Bedrifter med mindre enn 10 prosent omsetningsfall vil ikke kunne motta støtte. 

Videre vil også støttebeløpene justeres etter den ansattes stillingsprosent på permitteringstidspunktet, og permitteringsgrad per 28. mai 2020.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder for arbeidsgivere, både enkeltpersonforetak og selskap som har hatt omsetningsfall fra 2019 og 2020. 

Videre vil også stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte kunne søke om støtte. Dersom virksomheten ikke driver skattepliktig virksomhet kreves ikke omsetningsfall, og tilskudd er oppad begrenset til kr. 10 000 per måned. For ideelle organisasjoner med skattepliktig virksomhet kan man velge mellom de to beregningsmetodene. 

Søkeren må også utøve lovlig virksomhet, og kan ikke være under konkursbehandling.

Merk at det vil være åpenhet om bedrifters mottatte støttebeløp i en egen innsynsportal, tilsvarende som ved kompensasjonsordningen.

Når og hvordan kan man søke?

Regjeringen tar sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september, og bedriftene vil da kunne søke om samlet støtte for juli og august.

Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent, og på samme måte som kompensasjonsordningen skal Skatteetaten forvalte ordningen.