KPMGs innvendinger ga resultat: Finanskomiteen avviser departementets rettsforståelse om fisjon og etterfølgende aksjesalg

Stortingets finanskomité tar avstand fra Finansdepartementets vurderinger i lovproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett.

Stortingets finanskomité tar avstand fra Finansdepartementets vurderinger.

Høyesterett avklarte i 2014 (ConocoPhillips III) at det ikke var grunnlag for å anvende omgåelsesregelen ved fisjon og etterfølgende aksjesalg. Salg av aksjene i et eiendomsselskap etter utfisjonering av andre eiendeler var skattefritt aksjesalg og kunne ikke behandles som et skattepliktig salg av eiendommen.

I lovproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett gav Finansdepartementet uttrykk for at omgåelsesregelen likevel kan anvendes på tilfeller med fisjon og aksjesalg når det solgte aksjeselskapet eier andre eiendeler enn fast eiendom eller kun virksomhet. Dette var etter vår oppfatning en uholdbar "nytolkning" basert på en side med overfladiske betraktninger.

Departementet argumenterte svært kortfattet med at salg av andre eiendeler og virksomhet i form av aksjesalg i større grad enn salg av fast eiendom i form av aksjesalg kan være utslag av skattetilpasning. Videre argumenterte det med at risikoen for provenytap ved salg er vesentlig.

I brev til Finanskomiteen påviste vi at departementets argumenter var uholdbare. Nær sagt ved salg av alle andre typer eiendeler og virksomhet i form av aksjesalg er skattemotivet og risikoen for provenytap mindre enn ved salg av fast eiendom i form av aksjesalg, se vårt brev til Finanskomiteen av 25. mai 2020. I et forutgående brev av 15. mai 2020 påviste vi også at departementets forståelse av den praksis som var fulgt siden ConocoPhillips III ikke kunne være riktig.

Det er derfor gledelig at finanskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, til forskjell fra departementet mener at den nylig vedtatte omgåelsesregelen med dagens praktisering, skal ligge fast inntil videre. Flertallet gir uttrykk for at ulike typer av eiendeler bør behandles mest mulig likt.

En skal merke seg at flertallet mener den videre utviklingen av praksis bør følges tett. Den legger til grunn at Regjeringen fremmer for Stortinget eventuelle spesialregler hvis behovet for det oppstår. Flertallet mener dog at omgåelsesregelen bør få virke en tid før man gjør en ny vurdering.

Departementet var i lovproposisjonen også uklar på om det er en forutsetning for skattefritt salg av eiendomsselskaper etter forutgående fisjon at eiendommen legges inn i et «single purpose» selskap fra starten av eller i en viss tid før salget for ikke å bli ansett som omgåelse. Også dette var etter vår oppfatning i strid med ConocoPhillips III hvor aksjesalget ble avtalt og fisjonen deretter gjennomført som en del av avtalen før overlevering av aksjene til kjøper. Finanskomiteens avklaring nå innebærer at det ikke gjelder noe krav om avstand i tid mellom fisjonsbeslutningen og aksjesalget.

Våre to brev til Finanskomiteen av 15. og 25. mai 2020 kan leses her: