Bærekraftsreguleringene skyter fart

Hva betyr det for finans, deres kunder og rådgivere?

Hva betyr det for finans, deres kunder og rådgivere?

EU har tatt på seg rollen som det globale lokomotivet for vårt felles mandat om å stanse irreversible skader på jorden og sikre en bærekraftig fremtid for alle.

Så langt har FN, EU og mange land prøvd å stimulere det offentlige og private næringslivet til å ta ansvar og gå i en bærekraftig retning på frivillig basis. Dette har blitt gjort gjennom internasjonale standarder og retningslinjer, men har frem til nå har ikke den ønskede effekten. Utviklingen går altfor sakte sett opp mot målene i Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål.

Som et resultat har nå EU lansert, som en del av sitt arbeid med «Sustainable Finance», et regelverk (taksonomi/klassifisering) som definerer hvilke økonomiske aktiviteter som kvalifiserer til å være bærekraftig. Dette regelverket har en struktur som skal øke hastigheten i utviklingen og forhåpentligvis sikre at både målene i Paris-avtalen og bærekraftsmålene nås.
 

Artikkelen ble opprinnelig skrevet av Monica Meek i KPMG Pure Sustainability på oppdrag fra Spama AS, publisert 27.05.20 i deres kanal À jour som er rettet mot autoriserte finansielle rådgivere. 

Finansnæringens rolle i omstillingen

Finansnæringen har en viktig rolle ettersom kapital er avgjørende for å finansiere omstillingen til et null-utslippssamfunn som ivaretar miljø, mennesker og en fremtidig vekst. Å kanalisere penger til bærekraftige prosjekter og håndtere risiko, også klimarisiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Resultatet av EUs arbeid med Sustainable Finance, som startet i 2018, vil nå stille nye krav til bankene, spesielt innen kapitalforvaltning, men også innen kreditthåndtering så vel som til kunderådgivning. Dette for å sikre at de identifiserer risiko både hos seg selv, hos lånekunder og hos selskaper de investerer i. Med det nye regelverket har finansinstitusjoner fått et bedre insentiv for å støtte bedrifter som ønsker å omstille seg i en bærekraftig retning.

Når utviklingen til nå har gått altfor sakte sett opp mot målene, skyldes det ikke nødvendigvis liten vilje eller forståelse, men at rammebetingelsene har gjort det vanskelig og til tider unødvendig dyrt. Det har vært en krevende og kostbar jobb for bankene å forstå hvilke bedrifter som faktisk utvikler seg i en bærekraftig retning, som klarer å håndtere ny risiko, og dermed er bedre rustet for å takle bærekraftendringene.
 

Omstilling

Hva er den praktiske betydningen for finansbransjen?

Det nye klassifiseringsregelverket sammen med en ny «disclosure» - regel er grunnmuren i regelendringene basert på EUs sustainable finance-aktiviteter, og vil medføre endringer i eksisterende direktiver som MiFID II, IDD, UCITS, Solvency II, og AIFMD, for å nevne noen.

Den faktiske konsekvensen av disse endringene vil påvirke eksisterende arbeidsprosesser, kunnskapsbehov hos medarbeidere og nye krav til rådgivere:

  • Kapitalforvaltere må gjøre endringer og tilpasninger i investeringsanalysen
  • Forvalternes mandat (fiduciary duties) om å ha sluttinvestorens interesse for øyet er endret ved at det nå også kreves at forvalterne tar bærekraftfaktorer med i sine analyser
  • Bærekraftsproduktene som eksisterer må tilpasses de nye kravene og informasjonen om produktene må justeres tilsvarende
  • Nye krav til produkt-governance og utvikling av finansprodukter
  • Kredittprosessen og kredittanalysene må også tilpasses klassifiseringssystemet
  • Basert på endringer i MiFID II vil investeringsrådgivere oppleve endring i suitability-kravene og nye retningslinjer for dialogen med kunden før de starter selve rådgivningen.

Siden det nå blir tydeligere hva som skal anses som bærekraftige aktiviteter vil kunden oppleve nye krav og forventinger ved søknad om kreditt. Noen kunder vil kunne oppleve å måtte betale mer for lån og annen kapitaltilførsel, og i verste fall ikke få innvilget kreditt. Rådgiverne får derfor en viktig rolle i å opplyse og øke kundens kompetanse på dette området slik at kunden kan tilpasse seg til finansinstitusjonenes nye krav på et tidlig tidspunkt.

Hvordan påvirker dette næringslivet?

De nye klassifiseringsreglene gjelder også for øvrige sektorer. Et av formålene med taksonomien er å forhindre grønnvasking, det vil si å fremstå som mer bærekraftig og attraktiv for omverden og investorer enn realiteten. De bedriftene som allerede har begynt arbeidet mot en mer bærekraftig og robust drift har nå et stor insentiv for å fremheve sine bærekraftige aktiviteter etter taksonomiens krav slik at arbeidet blir forstått og verdsatt, både når det gjelder holdninger og økonomi.

Trenger du hjelp?

KPMG har et ledende fagmiljø innenfor finans og bærekraft, og er langt fremme på rådgivning knyttet til ESG i kapitalforvaltning, klimarisiko og bærekraftig finans. Vi hjelper finansinstitusjoner med å håndtere nye rapporteringskrav og tilnærme seg EUs nye taksonomi på en god måte.  

Les om KPMG Pure Sustainability og ta kontakt for å vite mer.