close
Share with your friends

Det å gjennomføre rekonstruksjon av gjeld for å unngå konkurs er en krevende øvelse. For å sikre optimal tilrettelegging for en god løsning er det kritisk at det allerede ved fremsettelsen av begjæringen om rekonstruksjonsforhandling foreligger en realistisk og god forståelse av virksomhetens økonomiske situasjon og utfordringer og samtidig en vel gjennomtenkt skisse til hvordan utfordringene planlegges løst.

Advokater og finansielle rådgivere i KPMG hjelper deg med å håndtere de utfordringer som en rekonstruksjonsforhandling innebærer. KPMGs advokater kan forestå både utarbeidelse og innsending av begjæringen om åpning av rekonstruksjonsforhandling. Dette kan naturlig skje i nært samarbeid med KPMGs egne finansielle rådgivere som vil kunne bistå med gjennomgang, analyse og dokumentering av selskapets finansielle situasjon og restruktureringsplanene for å komme ut av den utfordrende finansielle situasjonen.

Tidspunktet for begjæringen

Etter de nye reglene kan forhandlinger om rekonstruksjon av gjeld innledes på et tidlig tidspunkt. Dette kan skje mens virksomheten fortsatt har likvide midler igjen.

Terskelen for å kunne begjøre rekonstruksjonsforhandlinger er at virksomheten er i en situasjon der den enten "har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer". Dette vil for eksempel kunne være situasjonen dersom virksomheten i dag klarer å holde seg flytende, men samtidig ser at den om seks måneder har gjeld som forfaller og som den ikke vil kunne betale.

Et annet eksempel kan være at virksomheten har kontraktsforpliktelser, for eksempel en leieavtale, som på grunn av vesentlige konjunkturendringer er blitt så tyngende at forpliktelsene innen overskuelig fremtid vil knekke driften.

Les også: COVID-19: Ny lov om gjeldsforhandlinger

Begjæring om rekonstruksjon

En begjæring om rekonstruksjon skal fremmes for tingretten, som deretter vurderer om vilkårene for å åpne rekonstruksjon er oppfylt. Begjæring må inneholde følgende:

 • Kort redegjørelse for de økonomiske problemene
 • Kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres
 • Skisse til hvordan gjelden tenkes ordnet, samt kontakten med kreditorer i den forbindelse
 • Redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres
 • Oppgave over sine eiendeler og sin gjeld
 • Redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet

Ved fremsettelsen må virksomheten således allerede ha gjort realistiske og gode vurderinger og samtidig en vel gjennomtenkt skisse til hvordan problemene tenkes løst veloverveide forberedelser, for å sikre en vellykket prosess.

Prosess

Dersom retten finner at vilkårene for å åpne rekonstruksjonsforhandlinger er oppfylt oppnevnes en såkalt "rekonstruktør" (en advokat) og et kreditorutvalg, samlet betegnet som "rekonstruksjonsutvalget". Det kan også oppnevnes borevisor.

Innen 4 uker skal virksomheten fremsette et utkast til rekonstruksjon som kreditorene kan uttale seg om. Forslaget skal legges frem på et fordringshavermøte. Med mindre et flertall av kreditorene, regnet etter beløp, forkaster utkastet fra skyldneren, skal rekonstruksjonsforhandlingen fortsette basert på utkastet.  Dersom virksomhetens utkast til rekonstruksjon ikke får tilstrekkelig tilslutning, skal rekonstruktøren i samarbeid med skyldneren undersøke om andre løsninger kan oppnå større tilslutning fra kreditorene.

Deretter fortsetter prosessen mot endelig avstemming, som ved full tilslutning gir en frivillig ordning ("frivillig rekonstruksjon") og som ved flertall på mer enn 50 % av kreditorene gir grunnlag for en "rekonstruksjon med tvangsakkord".

Mulige løsninger

Frivillig rekonstruksjon og rekonstruksjon med tvangsakkord kan gå ut på:

 • Betalingsutsettelse (frivillig moratorium)
 • Prosentvis reduksjon av gjelden (frivillig akkord)
 • Helt eller delvis omgjøring av gjelden til egenkapital (frivillig akkord med konvertering)
 • Overdragelse av hele eller deler av skyldnerens virksomhet og eiendeler til ny eier (rekonstruksjonsoverdragelse) 
 • Overdragelse og avvikling av hele eller deler av skyldnerens virksomhet og eiendeler mot at skyldneren blir frigjort for den delen av gjelden som ikke dekkes ved likvidasjonen (frivillig likvidasjonsakkord)
 • Kombinasjoner av disse ordninger, eventuelt i kombinasjon med andre tiltak

Vi i KPMG jobber sammen med utsatte virksomheter å sikre en dyp forståelse av virksomhetenes økonomiske problemer og på det grunnlag kunne utarbeide gode løsninger med realistiske muligheter til å føre frem. Vårt fortrinn ligger særlig i våre tverrfaglige team bestående av både advokater og økonomiske rådgivere. Gode verdsettelser, kontantstrøms-analyser og budsjetter/forslag vil har ofte være sentrale elementer i det arbeidet som må gjøres og som dokumenterer selskapets finansielle situasjon.

KPMG hjelper deg

KPMGs advokater og finansielle rådgivere er tilgjengelig og relevante for alle virksomheter som har større eller mindre økonomiske utfordringer. Våre advokater og rådgivere har lang erfaring med restrukturering av selskaper og har også erfaring som bostyrere og borevisorer.

Vår erfaring er at selskap som opplever finansielle problemer har behov for og nytte av juridisk og finansiell rådgivning før og gjennom en rekonstruksjonsprosess. Dette gjelder både ved restrukturering i form av frivillige løsninger eller basert på den nye loven om rekonstruksjon av gjeld.

Bistanden kan eksempelvis bestå av assistanse til å få oversikt over selskapets finansielle situasjon, juridiske forpliktelser og muligheter, utarbeidelse av likviditets- og resultatprognoser, eller kvalitetssikring av selskapets egne modeller og prognoser, samt bidrag til å vurdere selskaps-, avtale- og aksjonærrettslige forhold mv. i tillegg til skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet ut av økonomiske problemer.