close
Share with your friends

Regjeringen viderefører redusert elavgift på elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasenter

Regjeringen viderefører redusert elavgift

Redusert elavgift til datasenter videreføres uendret slik som i dag. Iverksettelse av Stortingets vedtak om full avgiftsplikt for elektrisk kraft som leveres til utvinning av kryptovaluta i datasenter viser seg å være avgiftsteknisk vanskelig å få gjennomført i praksis.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 at elektrisk kraft som leveres til utvinning av kryptovaluta i datasenter, ikke skal omfattas av redusert elavgift, jf. Innst. 3 S (2018– 2019) kap. 13.6.

Stortinget forutsatte at Finansdepartementet skulle utarbeide forslag til avgrensninger og gjennomføring, og sende det på høring. Departementet fikk fullmakt til å fastsette endelig tid for iverksettingen. I Revidert nasjonalbudsjett 2019 var det vist til at vedtaket innebar statsstøtte. Avklaring med EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) er derfor nødvendig før vedtaket kan iverksettes.

Etter høringsrunden og innspill fra høringsinstansene fremgår det at disse i all hovedsak er negative til forslaget om full avgiftsplikt. Det vises til at det avgiftsteknisk er vanskelig å gjennomføre og kontrollere, er EØS-rettslig usikkert, vil medføre administrative kostnader for de avgiftspliktige nettselskapene, og kan motvirke ønske om etablering av flere datasenter i Norge.

På denne bakgrunn er det fremmet forslag om oppheving av vedtaket om at elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasenter blir ilagt full avgift. Det vil si at redusert elavgift til datasenter videreføres uendret slik som i dag.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today