Regjeringen dropper grunnrenteskatt for havbruksnæringen

Regjeringen dropper grunnrenteskatt for havbruksnæringen, men foreslår i stedet produksjonsavgift på 40 øre per kg.

Regjeringen dropper grunnrenteskatt og foreslår produksjonsavgift på 40 øre per kg.

I forbindelse med framleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2020, foreslår Regjeringen å innføre en produksjonsavgift for havbruksnæringen på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Produksjonsavgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021, og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 2022. Havbruksskatteutvalgets forslag om overskuddsbasert grunnrenteskatt følges ikke opp videre.

Produksjonsavgiften

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 varsler Regjeringen at den vil foreslå å innføre en produksjonsavgift for havbruksnæringen på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene som til enhver tid gjelder i fondet. Samtidig gjør Regjeringen det klart at den ikke vil gå videre med Havbruksskatteutvalgets forslag om en overskuddsbasert grunnrenteskatt i tråd med bransjens anbefalinger.

Produksjonsavgiften foreslås innført med virkning fra 1. jan 2021 og skal ifølge pressemelding fra Regjeringen betales som en "etterskuddspliktig skatt" i 2022, dvs. produksjonsavgiften beregnes for perioden 1. januar - 31. desember 2021 og betales etterskuddsvis i 2022.

Etter vår oppfatning må produksjonsavgiften betraktes som en avgift, og ikke som en skatt, slik at uttrykket "etterskuddspliktig skatt" må forstås som en henvisning til tidspunktet for betaling av avgiften, dvs. at dette skal skje etterskuddsvis slik man gjør med en etterskuddspliktig skatt. Produksjonsavgiften vil derfor sannsynligvis være en fradragsberettiget kostnad for oppdrettsselskapene (sml. tilsvarende behandling for f.eks. eiendomsskatt).

Siden dette er en avgift på produksjon, antar vi at den vil avregnes i forhold til slaktevolum (vekt) og ikke omsatt volum (vekt) pr. kalenderår.

Endring i fordelingen av inntekter fra salg av nye tillatelser

Regjeringen foreslår videre at 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser skal tilfalle havbrukskommunene og –fylkeskommunene, dvs. en vesentlig nedgang fra dagens 80 prosent.

Dette kan bety at havbrukskommunene og –fylkeskommunene fra og med 2022 får en mer forutsigbar inntekt (estimert til kr 500 mill. pr. år), men potensielt vesentlig mindre inntekt enn i dag siden staten øker sin andel fra 20 prosent til 75 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser.