Opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap utvides

I revidert statsbudsjett for 2020 foreslås det en utvidelse av ordningen med utsatt skatt på aksjeopsjoner til ansatte i små oppstartsselskap.

Utvider ordningen med utsatt skatt på aksjeopsjoner til ansatte i små oppstartsselskap.

Fra 2018 er det innført en ordning med utsatt beskatning av fordelen ved opsjoner i arbeidsforhold i små oppstartsselskaper. Etter denne ordningen skal beskatning finne sted ved realisasjon av de tegnede aksjene, og ikke ved utøvelse av opsjonen slik regelen ellers er. Ordningen gjelder aksjer til underkurs eller tildeling av opsjoner i arbeidsforhold, det vil si aksjer eller opsjoner i det selskapet man arbeider i. I revidert budsjett for 2020 foreslås en utvidelse av ordningen.

Etter eksisterende regler gjelder ordningen kun personer som er ansatt i foretaket etter 1. januar 2018. Dette vilkåret vil etter forslaget falle bort.

Også avgrensningen av foretak som kvalifiserer for ordningen foreslås utvidet. Etter gjeldende rett kan foretaket ikke ha mer enn 12 ansatte og hverken driftsinntekter og balansesum kan overstige 16 millioner kroner i året før tildeling. Begrensningene foreslås hevet til henholdsvis 25 ansatte og 25 millioner kroner i driftsinntekter og balansesum.

Dersom forslaget blir vedtatt vil vilkårene føre som følger:

  • Selskapet kan ikke være eldre enn seks år i tildelingsåret;
  • Det må ha hatt 25 eller færre ansatte (tidligere 12) og ikke mer enn 25 millioner kroner (tidligere 16 millioner kroner) i omsetning og balansesum i året før tildeling av opsjoner i året før tildelingsåret;
  • Selskapet kan ikke drive kull eller stålvirksomhet og kan heller ikke hovedsakelig drive passiv kapitalforvaltning; og
  • Det offentlige kan ikke eie mer enn 24 % av kapitalen eller stemmeretten i selskapet;
  • Selskapet kan ikke ha utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte eller være i økonomiske vanskeligheter.

I konsern gjelder samtlige vilkår for hele konsernet.

Den ansatte må arbeide minst 25 timer i snitt per uke i selskapet og ikke selv eller sammen med nærstående eie mer enn 5 % av aksjene eller stemmeretten i selskapet i tildelingsåret eller de to foregående årene. Opsjonen må løses inn minst tre og maksimalt ti år etter tildeling.

Beskatning av fordelen finner sted ved realisasjon av aksjene, men senest fem år etter innløsning av opsjonen eller på det tidspunktet den ansatte avslutter arbeidsforholdet.

Samlet utsatt fordel ved innløsning av aksjer kan ikke overstige en million kroner per ansatt.
I og med at regelendringen innebærer statsstøtte må den godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.