Forslag til midlertidige skattetiltak for oljeselskapene

Regjeringen la frem forslag om enkelte midlertidige justeringer i petroleumsskatteloven i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Regjeringen la frem forslag om enkelte midlertidige justeringer i petroleumsskatteloven.

I Prop. 113 L (2019-2020) datert 12. mai la regjeringen frem forslag om enkelte midlertidige justeringer i petroleumsskatteloven i den hensikt å bidra til å opprettholde aktivitet både for oljeselskapene og for leverandørindustrien.

Regjeringens forslag er i det alt vesentlige det samme som ble presentert på pressekonferanse 7. mai  i år. Les mer i artikkel publisert 30.04.2020: Norway: Proposed amendments to Petroleum tax regime.

Forslaget innebærer adgang til direkte utgiftsføring i særskattegrunnlaget for sokkelinvesteringer pådratt i 2020 og 2021. I tillegg foreslås det overgangsregler som gir adgang til tilsvarende utgiftsføring også i perioden 2022 -2024 for investeringer knyttet til PUD, PAD og enkelte andre søknader til OED som er levert innen 1. januar 2022 og godkjent innen 1. januar 2023 (men etter 12 mai 2020). Slik utgiftsføring kan imidlertid uansett ikke foretas lenger enn til produksjonsstart for de aktuelle investeringene.

For de investeringer som tillates utgiftsført gis en friinntekt på 10 % som i sin helhet kan tas i samme år som utgiftsføringen.

For selskap som vil få skattemessig underskudd oppstått i inntektsårene 2020 og 2021 gis adgang til å få utbetalt skatteverdien av disse underskuddene. Dette gjelder også ubenyttet friinntekt oppstått i 2020 og 2021. Dette vil etter forslaget skje ved de ordinære skatteoppgjørene som da vil komme først i hhv desember 2021 og desember 2022. Det vil bli adgang for skattyter til å pantsette krav på refusjon (dvs. tilsvarende som for leterefusjon).

Forslaget om direkte utgiftsføring vil også påvirke fradrag for rentefradrag. Forslaget presiserer at fordelingen av rentefradrag mellom 78 % grunnlaget og 22 % grunnlaget skal baseres på skatteverdiene i særskattegrunnlaget og ikke på selskapsskattegrunnlaget. Ved utgiftsføring i særskattegrunnlaget innebærer det at de investeringer som tillates utgiftsført isolert sett kun vil få rentefradrag i 22 % grunnlaget.

Det er forventet at det vil bli forhandlinger om forslaget i Stortinget, og industrien har gitt uttrykk for at forslaget ikke vil ha den ønskede virkning på aktiviteten.