Fisjon og etterfølgende aksjesalg (ConocoPhillips III) – forskjellsbehandling og usikkerhet

Finansdepartementet med tvilsomme vurderinger som skaper forskjellsbehandling og ny usikkerhet om rettstilstanden.

Fisjon og etterfølgende aksjesalg – forskjellsbehandling og usikkerhet.

Høyesterett avklarte i 2014 (ConocoPhillips III) at det ikke var grunnlag for å anvende omgåelsesreglen ved fisjon og etterfølgende aksjesalg. Salg av aksjene i et eiendomsselskap etter utfisjonering av andre eiendeler var skattefritt aksjesalg og kunne ikke behandles som et skattepliktig salg av eiendommen.

Stortinget fastslo at dette fortsatt er gjeldende rett da omgåelsesreglen ble lovfestet før jul i fjor. Finanskomiteen vurderte dette særskilt, og uttalte i forarbeidene til den nye omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 at den rettstilstand som ble avklart av Høyesterett i 2014 i ConocoPhillips III-dommen fortsatt skulle være gjeldende rett.

I lovproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett uttaler nå Finansdepartementet at den nye omgåelsesregelen likevel kan anvendes på tilfeller med fisjon og etterfølgende aksjesalg når det solgte aksjeselskapet eier andre eiendeler enn fast eiendom. Finansdepartementet mener altså at det har betydning for anvendelse av omgåelsesregelen om det er fast eiendom eller for eksempel skip som selges. De systembetraktninger Høyesterett anvendte i 2014 og som Stortinget sluttet kan etter vår oppfatning ikke avhenge av hvilken type realobjekt som ligger i et selskap.

Vår umiddelbare vurdering er at det standpunkt Finansdepartementet nå gjør seg til talsmann for vil innebære en endring av rettstilstanden som må gjennomføres som lovendring. Man kan spørre seg hva skal være grunnlaget for å innføre et skille mellom salg av aksjene i et "single purpose" skipseiende selskap og er "single purpose" eiendomsselskap.

I tillegg kommer at Finansdepartementets uttalelser i proposisjonen skaper unødvendig usikkerhet knyttet til hvorvidt aksjesalg etter en forutgående fisjon vil bli angrepet av skattemyndighetene i fremtiden. Uttalelsen er etter vår vurdering umotivert, og man kan spørre seg hvordan den har sluppet gjennom "sensuren".

Vi vil vurdere Finansdepartementets standpunkt nærmere og komme tilbake med en mer dyptgående analyse.