Fisjon og etterfølgende aksjesalg (ConocoPhillips III) – Finansdepartementet skaper unødvendig usikkerhet

Departementets vurderinger er overfladiske og uholdbare og endrer ikke rettstilstanden som følger av Høyesteretts dom i ConocoPhillips III.

Høyesteretts dom i ConocoPhillips III: Finansdepartementet skaper unødvendig usikkerhet.

Høyesterett avklarte i 2014 (ConocoPhillips III) at det ikke var grunnlag for å anvende omgåelsesregelen ved fisjon og etterfølgende aksjesalg. Salg av aksjene i et eiendomsselskap etter utfisjonering av andre eiendeler var skattefritt aksjesalg og kunne ikke behandles som et skattepliktig salg av eiendommen.

Premissene i Høyesteretts dom er generelle, basert på en vurdering av både den alminnelige gevinstbeskatningsregelen, fritaksmetoden og fisjonsreglene. I premissene er det intet grunnlag for å skille mellom salg av fast eiendom sammenlignet med salg av andre eiendeler eller selve virksomheten. Dette ble også lagt til grunn i Skattedirektoratets kommentar til dommen og har vært lagt til grunn i senere praksis.

Stortinget fastslo at dette fortsatt er gjeldende rett da omgåelsesreglen ble lovfestet før jul i fjor. Finanskomiteen vurderte dette særskilt, og uttalte i forarbeidene til skatteloven § 13-2 at den rettstilstand som ble avklart av Høyesterett i 2014 i ConocoPhillips III-dommen ikke skulle endres.

Finanskomiteen avga sin uttalelse etter innspill fra Finansdepartementet. I brev til komiteen uttalte departementet blant annet at det "kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen". Departementet uttalte også at dette "er basert på en samlet vurdering av saksforholdet, nøytralitetsegenskaper i den norske selskapsbeskatningen og hensynet til forutberegnelighet for skattyterne".

Det er derfor svært overraskende når Finansdepartementet i lovproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett nå mener at den nye omgåelsesregelen likevel kan anvendes på tilfeller med fisjon og aksjesalg når det solgte aksjeselskapet eier andre eiendeler enn fast eiendom eller selve virksomheten. Dette er en "nytolkning" basert på en side med overfladiske betraktninger.

Vår oppfatning er at Finansdepartementets standpunkt ikke er rettslig holdbart. Resultatet i ConocoPhillips III er fortsatt gjeldende rett også når det gjelder salg av andre eiendeler enn fast eiendom og selve virksomheten. Etter vår oppfatning gir dommen uttrykk for en rettstilstand som må endres gjennom lovendring.

Departementet argumenterer kortfattet med at salg av andre eiendeler og virksomhet i form av aksjesalg i større grad enn salg av fast eiendom kan være utslag av skattetilpasning og videre at risikoen for provenytap ved slike salg er vesentlig. Vi mener departementet her tar feil. Nær sagt ved salg av alle typer eiendeler og virksomhet er det mindre utslag av skattetilpasning og mindre risiko for provenytap enn ved salg av fast eiendom. Vi har utdypet dette i detalj i vårt brev til Finanskomiteen av 25. mai 2020.

Departementet er i lovproposisjonen også uklar på om det mener det er en forutsetning for skattefritt salg av eiendomsselskaper etter forutgående fisjon at eiendommen er lagt inn i et «single purpose» selskap fra starten av eller i en viss tid før salget for ikke å bli ansett som omgåelse. Også dette er i strid med ConocoPhillips III hvor aksjesalget ble avtalt og fisjonen deretter gjennomført som en del av avtalen før overlevering av aksjene til kjøper.

Vi erkjenner imidlertid at Finansdepartementets uttalelser i proposisjonen skaper usikkerhet knyttet til hvorvidt aksjesalg etter en forutgående fisjon vil bli angrepet av skattemyndighetene i fremtiden. Usikkerheten vil formentlig foreligge inntil domstolene og til sist Høyesterett har tatt stilling til om departementets «nytolkning» er rettslig holdbar og hva den i tilfelle går ut på.

Vi har vurdert Finansdepartementets standpunkt og begrunnelse i proposisjonen nærmere og gitt uttrykk for våre vurderinger i to brev til Finanskomiteen;

I vårt brev av 25. mai 2020 har vi også vist til mer prinsipielle synspunkter som vi fremførte i brev til Finanskomiteen i forbindelse med Stortingsbehandlingen av den nye lovfestede omgåelsesregelen i fjor;