Skattedirektoratet med prinsipputtalelser som følge av COVID-19-utbruddet

Skattedirektoratet med tre prinsipputtalelser knyttet til situasjonen som har oppstått som følge av koronavirus og endringer av skattereglene.

Skattedirektoratet med tre prinsipputtalelser som følge av situasjonen rundt COVID-19.

Skattedirektoratet har kommet med tre prinsipputtalelser knyttet til situasjonen som har oppstått som følge av koronavirus og eventuelle endringer av skattereglene på grunn av dette. Vår vurdering er at prinsipputtalelsene fra Skattedirektoratet hovedsakelig ikke medfører noen utvidet fortolkning av reglene som følge av koronasituasjonen, men det som presiseres en naturlig forståelse av regelverket.

De har uttalt seg om tre forhold:

1. Naturalytelser – skattefritak for enkelte ytelser

Det gjelder skattefritak for enkelte midlertidige naturalytelser som følge av koronasituasjonen og som arbeidsgiver vurderer som nødvendige for å opprettholde driften og redusere smitte. Det vil gjelde midlertidig dekning av utgifter til for eksempel internett, mobiltelefon, utlån av skjermer og kontorstoler. Dt kan også gjelde helsehjelp finansiert av arbeidsgiver. Det vil verken være rapporterings-, arbeidsgiveravgifts- eller skatteplikt på disse ytelsene.

2. Enslige pendlere – krav til besøkshyppighet

Hovedregelen ved vurdering av om en enslig person anses som pendler i skattemessig forstand er at hjemreiser foretas så regelmessig og hyppig som forholdene gjør rimelig. Det er lagt til grunn at hovedregelen er at må foreta en hjemreise hver tredje uke.

Som nevnt, åpner bestemmelsen for at det må gjøres en vurdering basert på hva som etter forholdene er rimelig. Skattedirektoratet har uttalt at virusutbruddet anses for å være spesielle forhold som tilsier at sjeldnere hjemreiser kan aksepteres.

3. Ettårsregelen- Tillatt opphold i Norge som følge av koronasituasjonen

Ved arbeidsopphold utenfor Norge av minst tolv måneders varighet kan en skattyter kreve skattenedsettelse på arbeidsinntekten etter ettårsregelen. Det er blant annet en forutsetning for å benytte seg av ettårsregelen at opphold i Norge er maksimalt 6 dager per måned under utstasjoneringen.

Dersom opphold i Norge skyldes forhold som var upåregnelige da arbeidsoppholdet i utlandet startet, kan man ha rett til ytterligere 3 dager i Norge per måned for hver hele måned man har hatt arbeidsopphold utenfor Norge, det vil si inntil 9 dager per måned i gjennomsnitt.

Skattedirektoratet har uttalt at dersom man må oppholde seg i Norge på grunn av forhold som skyldes tiltak i forbindelse med koronaviruset, så vil det anses som påregnelige forhold som gir rett til å oppholde seg i Norge i inntil 9 dager per måned. Vår vurdering er at dette er en naturlig fortolkning av den eksisterende bestemmelsen.

Skattedirektoratet har også uttalt at dersom en ansatt jobber under oppholdet i Norge, så vil inntekten knyttet til arbeidsdager i Norge være skattepliktig til Norge
Vi vil videre gjøre oppmerksom på følgende viktige punkter fra uttalelsen;

Dersom en ansatt jobber fra hjemmekontor i Norge og oppholdet i Norge skyldes virusutbruddet, så vil opphold i Norge ikke føre til at utenlandsoppholdets sammenhengende karakter avbrytes. Antallet tillatte oppholdsdager må likevel ikke overstiges.
Det er ikke beskrevet nærmere om det er en forskjell i den skattemessige behandlingen om personen jobber fra kontoret eller på hjemmekontor og vi vurderer det slik at dette er uten betydning, forutsatt at man jobber for samme arbeidsgiver.

For personer som har jobbet flere år i utlandet og som reiser tilbake til utstasjoneringslandet, så vil et noe forlenget ufrivillig opphold i Norge mest sannsynlig ikke være til hinder for bruk av ettårsregelen for unngåelse av dobbeltbeskatning.

For personer som startet utenlandsoppholdet i løpet av 2019 og som etter planen skal ha et opphold i utlandet på 1-2 år, så vil et forlenget, ufrivillig oppholdet i Norge kunne medføre at ettårsregelen ikke kan anvendes. I disse tilfellene bør det vurderes andre alternativer for unngåelse av dobbeltbeskatning, enten etter skatteavtale eller norsk internrett.