close
Share with your friends

Retail er utvilsomt en av de bransjene som er rammet hardest som følge av COVID-19. Som følge av myndighetenes restriksjoner har aktiviteten i handelen gått betraktelig ned og svært mange butikkansatte er permitterte. I denne artikkelserien ser vi på forhold som vi mener er av særskilt interesse for retailere nå, men også på lengre sikt. Vi tar utgangspunkt i situasjonen som er utløst av COVID-19-utbruddet og forsøker å se på hvilke grep som kan tas både for å komme seg mest mulig helskinnet gjennom krisen og for å stå sterkere ved utgangen av krisen og inn i en ny normalitet.

Basert på funn fra en undersøkelse utført av KPMG i Kina, konstaterer vi at kriser ikke bare er negativt. Kriser tvinger mennesker og virksomheter til å forandre tankesett og handlinger. I krisesituasjoner er det menneskelig å søke trygghet og forutsigbarhet. Men kriser åpner også for nye muligheter og det er lederes ansvar å identifisere og handle på disse. Dette synet sammenfaller godt med en grunnleggende innsikt fra en studie publisert i Harvard Business Review fra 2010, hvor man undersøkte selskaper før, under og etter tre økonomisk kriser. Her fant man at det særlig er en gruppe selskaper som presterer godt i form av omsetning og vekst; selskaper som evner å bruke krisen til å kombinere kostnadsreduksjoner med det å utvikle nye forretningsmuligheter. Disse bedriftene reduserer hovedsakelig kostnader gjennom å effektivisere driften, fremfor å si opp ansatte. I tillegg investerer de mer i FoU og markedsføring samt i anleggsmidler relativt til sine konkurrenter. Denne balanserte tilnærmingen mellom det å «bremse» og å «gasse» gir mening også for retailere. Innsikten korresponderer godt med innspill vi har fått gjennom vårt samarbeid med Virke, der vi blant annet samlet et utvalg av medlemmer innen varehandel til en workshop for å kartlegge de mest presserende utfordringer kjedene sliter med på hver sin kant.

Mange retailere har permittert ansatte for å redusere personalkostnader midlertidig og kutte alle ikke-kritiske driftskostnader. Det er nødvendig og riktig for å sikre virksomheten ved inntektsbortfall. Men ved å parallelt investere i f.eks. automatisering eller RPA (robotic process automation) vil man raskt kunne effektivisere prosesser knyttet til økonomi, kundeservice, lagersystemer og innkjøp, og dermed redusere kostnader knyttet til arbeidskraft også på lengre sikt.

Frigjør tid og midler til å investere i digitale kundeflater, etabler alternativer til fysisk handel på kundens premisser, og behold for enhver pris kontakten med kundene. Og det behøver ikke være perfekt, kundene har mer tålmodighet i disse dager og en åpen og ærlig kommunikasjon kommer man langt med.

Vi heier på myndighetenes tiltak for skattelette, lånevilkår og kontantstøtte for å hjelpe bedrifter til å overleve krisen, og å være godt forberedt på å komme tilbake til normalen i andre halvår. Ingen klarer dette alene. Vi trenger varehandelen og varehandelen trenger oss som kunder.