close
Share with your friends

Kompensasjonsordning til dekning av uunngåelige faste kostnader

Stortinget har vedtatt en midlertid kompensasjonsordning til dekning av enkelte faste uunngåelige kostnader. Søknadsportalen åpnet 18. april.

Ordningen vil hjelpe bedrifter som opplever stor omsetningssvikt pga. virusutbruddet.

Artikkelen ble opprinnelig publisert 6. april 2020 og ble sist oppdatert 03.07.2020.

Overordnet om ordningen

Ordningen er en søknadsbasert tilskuddsordning, og midlene som tildeles i ordningen vil være kompensasjon for tapt omsetning. Kravet til omsetningssvikt for mars er minst 20 prosent. For april til og med august er kravet minst 30 prosent.

Ordningen gjelder for månedene mars til og med august og utbetalingene vil skje månedlig og etterskuddsvis. Bedriftene må søke om tilskudd for én måned av gangen, og første utbetaling foretas så raskt som mulig i april og utmåles ut fra oppgitte tall for mars.

Kostnadene må periodiseres etter vanlige regnskapsprinsipper.

Tilskuddet for selskaper som opplever omsetningssvikt på 30 prosent eller mer (20 prosent for mars) beregnes utfra uunngåelige faste kostnader i den måneden tilskuddet gjelder, fratrukket en egenandel, multiplisert med omsetningssvikt i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor:

Tilskudd = Omsetningssvikt i % x (uunngåelige, faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Justeringsfaktoren er andelen av kostnadene som dekkes. For kalendermånedene mars, april og mai er justeringsfaktoren 80 prosent hvis foretaket ikke er pålagt å stenge av staten. Hvis foretaket er pålagt av staten å stenge er justeringsfaktoren 90 prosent. For juni og juli er justeringsfaktoren 70 prosent, og for august 50 prosent. Justeringsfaktoren er begrunnet med at andre aktører enn staten alene bør ta en del av dugnaden.

Egenandelen settes til 0 kroner for virksomheter som har fått pålegg om å stenge og 5 000 kroner for øvrige virksomheter (egenandelen for mars er 10 000 kroner). For mai, juni, juli og august settes egenandelen til 0 kroner.

Tilskuddet vil være å anse som skattepliktig inntekt.

Hvem kan søke om tilskudd?

De som kan søke er foretak som er registrert i foretaksregisteret og enkeltpersonforetak registrert i enhetsregisteret hvis foretakets inntekt er innehavers hovedinntektskilde. Registreringen i Foretaksregisteret må ha skjedd senest 1. mars 2020.

Foretaket må være skattepliktig til Norge eller deltakerne i foretaket må være skattepliktig til Norge for selskapets inntekter. Ordningen omfatter også tilfeller der norske filialer av utenlandske selskaper er skattepliktige hit.

Det er et vilkår får å få tilskudd at foretaket har minst én ansatt, som må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Dette vilkåret gjelder ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt.

Videre må foretaket i perioden det søkes tilskudd om ha hatt et stort omsetningsfall på grunn av koronaviruset og foretaket må utøve lovlig virksomhet og ikke være under konkursbehandling.

Også foretak som har som sin næringsvirksomhet å leie ut eller megle eiendom vil kunne søke om tilskudd ifølge oppdatert pressemelding fra Finansdepartementet 5. april.

Sesongbedrifter

Oppdatert 18.06.2020

I pressemelding fra Finansdepartementet datert 17.06.2020 blir det gjort endringer i beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter. Faste, uunngåelige kostnader blir tilpasset med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren er omsetningen i samme måned i fjor som støttemåneden, dividert på omsetningen for hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

I kompensasjonsordningen er sesongbedrifter definert som foretak som har omsetning på mer enn 50 % fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Også virksomheter som er umiddelbart tilknyttet sesongbaserte virksomheter er omfattet av dette, for eksempel en restaurant i et skianlegg. Minst 80 % av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år for at foretaket skal komme inn under ordningen.

Særlig om konsern

I forskriften åpnes det for at konsern kan søke samlet som om konsernet var et foretak. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at det er minst én ansatt i et av konsernselskapene.

Adgangen til å søke om kompensasjon samlet for hele konsernet er valgfri.

Et konsern må utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket. Alle foretak må i søknaden opplyse om de inngår i et konsern, og om ansvarlig foretak i konsernet.

Nærmere om omsetningssvikten

Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år. Virksomheter som ikke eksisterte i fjor, skal ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.

Selskapene skal selv oppgi tall for omsetning, og det som oppgis vil bli kontrollsjekket mot ulike historiske nøkkeltall for selskapet og for selskaper innenfor samme næring i den grad det er mulig.

Omsetningsbegrepet

Med omsetning skal menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler faller utenfor omsetningsbegrepet.

Leieinntekter og honorar- eller provisjonsinntekter fra salg av eiendom vil likevel være omsetning. Med avkastning fra fast eiendom menes realisert eller urealisert gevinst og tap ved henholdsvis salg eller verdiendring av eiendommen, ifølge oppdatert pressemelding fra Finansdepartementet 5. april.

Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slike ordninger kan omfatte blant annet støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge.

Som uunngåelige faste kostnader regnes følgende kostnader i den grad de kan henføres til de under navngitte postene i næringsoppgaven:

Nærmere om uunngåelige faste kostnader:

Som uunngåelige faste kostnader regnes følgende kostnader i den grad de kan henføres til de under navngitte postene i næringsoppgaven:

Poster i næringsoppgaven

6300

Leie av lokale (kun leie av næringslokale minus eventuell fremleie)

6310

Leasingleie av bil (næringsoppgave 1)

6340

Lys, varme

6395

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (kun offentlige avgifter)

6400

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

6700

Fremmed tjeneste (begrenset til kostnad for revisjon og regnskap)

6995

Elektronisk kommunikasjon

7040

Forsikring og avgifter på transportmidler

7490

Kontingenter (kun fradragsberettigede kontingenter)

7500

Forsikringspremie

Del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. tas ikke med.

Kostnader til leasing omfattes uavhengig av hvilken post kostnaden føres på i næringsoppgaven.

I tillegg omfattes rentekostnader på gjeld til banker, kredittinstitusjoner og obligasjonslån fratrukket renteinntekter på egne utlån, innskudd og obligasjon. Ved gjeld til andre enn finansinstitusjoner medregnes kun den delen av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån. For april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars.

Kostnader som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser o.l. vil ikke medregnes som uunngåelige faste kostnader. Det gjelder for eksempel korttidsleie av utstyr i forbindelse med pågående oppdrag. Kostnader som varierer med aktivitetsnivået, for eksempel variabel komponent av husleie som avhenger av leietakers omsetning eller variable komponenter i forsikringspremie, regnes heller ikke som uunngåelige faste kostnader.

Lønnskostnader anses i utgangspunktet ikke som en kompensasjonsberettiget kostnader. Et unntak gjelder for selskaper som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning. Disse selskapene kan regne nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Maksimal utbetaling per måned er 80 millioner kroner per foretak. For kompensasjon som overstiger 30 millioner kroner skal kompensasjonen avkortes med en faktor på 0,5. Tilsvarende grenser gjelder også for konsern.

Beregnet kompensasjon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt.

Særskilt om virksomheter som gikk med underskudd i 2019

Selskaper som gikk med underskudd i 2019 kan få tilskuddet avkortet med mindre selskapet kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad, eller om det forholdsmessige underskuddet i januar og februar 2020 var lavere enn i 2019. Dokumentasjonen må bekreftes av revisor.

Foretak som er unntatt fra ordningen

Selskaper som driver petroleumsutvinning og produksjon samt overføring og distribusjon av kraft ikke omfattes av ordningen. Det samme gjelder finansforetak og andre selskaper med investeringsvirksomhet som hovedformål.

Enkelte bransjer og foretak som kan benytte seg av bransjespesifikke støtteordninger som er etablert for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet, skal heller ikke omfattes. Dette gjelder private barnehager, luftfartsselskaper og frivillige organisasjoner.

Videre skal foretak som er heleid av stat, fylkeskommune eller kommune og hvor hoveddelen av virksomheten målt i omsetning er i konkurranse med andre skal omfattes av ordningen, men ikke foretak heleid av samme hvor hoveddelen av virksomheten målt i omsetning som ikke er i konkurranse med andre.

Institusjoner og organisasjoner som ikke har erverv til formål faller også utenfor ordningen. Institusjon eller organisasjon som nevnt i skatteloven § 2-32 og som driver økonomisk virksomhet, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd, omfattes likevel av ordningen for den del av virksomheten som er skattepliktig.

Administrasjon av ordningen

Skatteetaten skal være tilskuddsmyndighet, med ansvaret for forvaltning av den midlertidige tilskuddsordningen. Skatteetatens ansvar omfatter blant annet veiledning, behandling av søknader om tilskudd, vedtak, registrering av vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll. Skattedirektoratet vil være klageinstans.

Søknad og opplysningsplikt

Virksomhetene som søker om støtte bruker et digitalt søknadskjema gjør dette via www.kompensasjonsordningen.no.

Fristen for å søke om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i månedene mars, april og mai er 31. juli 2020. For søknader om tilskudd for månedene juni, juli og august er fristen satt til 31. oktober.

Søker må ved innsending av søknaden bekrefte at attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på forespørsel kan fremskaffes dersom skatteetaten ber om det. I tillegg må slik attest fremlegges ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. For søkere som ikke er regnskapspliktige skal slik dokumentasjon legges ved levering av skattemeldingen for 2020.

Søknader vil i hovedsak behandles automatisk på grunnlag av opplysningene fra søker og opplysninger som innhentes fra offentlige myndigheter og andre. Gjennom den automatiske behandlingen vil det bli fattet vedtak om tilskuddets størrelse, eventuelt avslag på søknaden om tilskudd. Søknader som det er grunn til at tilskuddsmyndighetene bør se nærmere på, vil tas ut til manuell behandling før det fattes vedtak. Skatteetaten kan be om ytterligere dokumentasjon, og det vil bli etaten har anledning til å be om at revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefter opplysningene i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Den som søker om tilskudd skal gi riktige og fullstendige opplysninger. Søkeren skal opptre aktsomt og lojalt, og skal varsle tilskuddsmyndigheten om eventuelle feil. Ved brudd på denne plikten kan det være aktuelt med administrativ sanksjon eller straff.

I forarbeidene til ordningen er det gitt uttrykk for at det er viktig for legitimiteten at det etableres gode mekanismer for kontroll, og tiltak mot misbruk og utnyttelse av ordningen. Skatteetaten har kompetanse og systemer for risikobasert kontroll og kan blant annet gjøre kryssjekker mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket.

For søkere som selv ser at de har behov for å korrigere grunnlaget for tilskuddet, legges det opp til endringsadgang i ettertid.

Offentlighet

Med hjemmel i forskriften kan Skatteetaten offentliggjøre opplysninger om tilskudd. Offentliggjøringen omfatter blant annet søkers navn, organisasjonsnummer, samlede uunngåelige kostnader for perioden, omsetning for tilsvarende periode i 2019, justeringsfaktor og utbetalt beløp. For søknader i april og mai kan det også offentliggjøres informasjon om faktisk omsetning i januar og februar 2020. Offentliggjøringen skjer på www.kompensasjonsordningen.no/innsyn og oppdateres daglig.

Revisor og etterkontroll

Skatteetaten har anledning til å utføre etterkontroll og innhente opplysninger for å verifisere de opplysningene som ble gitt på søknadstidspunktet. Viser det seg at opplysningene ikke stemmer, vil Skatteetaten ha grunnlag for å endre den tidligere tilskuddsberegningen og kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd krone for krone med renter og renters rente.

Skatteetaten vil også ha anledning til å utføre stedlig kontroll, såkalt bokettersyn hos tilskuddsmottaker, tilsvarende de kontrollene som etaten ellers utfører på skatte- og avgiftsområdet. Dersom Skatteetaten oppdager at det utbetalte tilskuddet ble gitt på feil grunnlag, vil dette følges opp med endringsvedtak.

Generelt vil skatteforvaltningslovens regler gjelde for tilskuddsordningen så langt de passer.

Hva du bør gjøre før du søker:

  1. Klargjøre sammenligning av kvalifiserende omsetning for mars 2019 og 2020, herunder vurdere om omsetningen er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig basert på de respektive månedsregnskapene.
  2. Ta stilling til hva som er uunngåelige faste kostnader for mars, april og mai 2020, herunder kontrollere at kostnadene er korrekt presentert og periodisert regnskapsmessig.
  3. Ta kontakt med revisor eller autorisert regnskapsfører for å sikre at nødvendig bekreftelse på søknadsdokumentasjonen kan fremvises dersom skatteetaten forespør dette.

Kompensasjonskalkulator: beregn hvor mye støtte din bedrift kan få

Regjeringen tilbyr en «kontantstøtteordning» til næringslivet som vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som lider økonomisk.

KPMG tilbyr en kompensasjonskalkulator som enkelt og nøyaktig beregner hvor mye din virksomhet kan motta i støtte. Beregningen tar hensyn til kjente forbehold og unntak som er offentliggjort for ordningen per 24. april.
 

Beregn hvor mye støtte din bedrift kan få her.