Utfordrende for finansforetakenes styrer i krisetider

Finansforetakenes styring og kontroll kan være avgjørende i en krevende tid.

Finansforetakenes styring og kontroll kan være avgjørende i en krevende tid.

Etter den forrige finanskrisen ble det observert svakheter i finansforetakenes interne styring og kontroll som ble ansett å være indirekte medvirkende til at krisen ble så omfattende. God virksomhetsstyring bidro imidlertid til at enkelte foretak håndterte krisen betydelige bedre enn de foretakene der det ble observert svakheter. Fastsettelse av hensiktsmessig risikostrategi og risikoappetitt, et helhetlig rammeverk for risikostyring og effektive rapporteringslinjer til styret viste seg å ha betydelig innvirkning på hvordan foretaket håndterte situasjonen.

Bilde av kvinne i styrerom

Den situasjonen vi står i stiller igjen ekstra høye krav og forventninger til god virksomhetsstyring og godt styrearbeid i finansforetakene. Samtidig er dette arbeidet utfordrende fordi det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover og hvilke antakelser og forutsetninger man skal legge til grunn for beslutninger. Krisestab og beredskapsplaner iverksettes, og dette krever oppfølging og eventuelt justering av tidligere strategiske beslutninger. I dette viktige arbeidet må styret også se til at de konkrete kravene til styrets arbeid og dokumentasjon overholdes og at krav og spørsmål fra tilsynsmyndigheten møtes på en god måte. Vi opplever at mange har behov for veiledning knyttet til hva som er styrets ansvar og hvordan foretaket kan sikre at styrets arbeid dekker de områdene de har et særlig ansvar for.

Styret har et overordnet ansvar for god virksomhetsstyring og tilsyn med virksomheten. Dette overordnede ansvaret er konkretisert i en rekke bestemmelser, og omfatter krav til både styrets involvering og til dokumentasjon. Disse kravene har vært i utvikling de senere årene, blant annet med gjennomføringen av CRD IV-regelverket i norsk rett. Med virkning fra 1. januar 2020 er det blant annet fastsatt krav i CRD IV-forskriften § 35 om at styret må sikre seg tilgang til risikoinformasjon og bestemme hvilken risikoinformasjon det vil ha, herunder omfang, format og frekvens på rapporteringen. Styrets vurderinger av omfang, format og frekvens på rapportering av risikoinformasjon blir særlig viktig i den stressede situasjonen som bankene er i nå. Styremedlemmer opplever press fra flere kanter, og overholdelsen av ansvaret er vesentlig mer krevende i dag enn kun for noen uker siden.

Vi har et bredt sammensatt team med kompetanse innen styreansvar, tilsynsdialog og risiko- og kapitalstyring. Vi kan hjelpe til med å gi en oversikt over styrets særlige ansvarsområder og oppgaver som følger av lovgivningen for finansforetak. Vi kan også bistå med innsikt og veiledning om hva som ligger i disse kravene.