close
Share with your friends

Utarbeidelse og oppdatering av gjenopprettingsplan i lys av COVID-19

I lys av spredningen av COVID-19 kan det nå være behov for foretaket å oppdatere gjenopprettingsplanen.

Foretakene bør gjennomgå og vurdere å oppdatere sin gjenopprettingsplan.

Gjenopprettingsplaner

Det europeiske krisehåndteringsdirektivet Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD) stiller krav til at visse foretak skal utarbeide gjenopprettingsplaner (recovery plans) med konkrete og gjennomførbare tiltak for håndtering av finansielle krisesituasjoner basert på flere scenarier. Krisehåndteringsdirektivet ble gjennomført i norsk rett gjennom endringer i finansforetaksloven kapittel 20 og forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskiften kapittel 20, med ikrafttredelse fra 1. januar 2019.

Kravet til gjenopprettingsplaner gjelder banker og kredittforetak, samt verdipapirforetak som har konsesjon etter verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr. 3, 6, 8 og 9. Holdingforetak og morselskap i finanskonsern, samt finansieringsforetak som inngår i finanskonsern, er også omfattet av kravet.

Selv om reglene om gjenopprettingsplaner ble inntatt i norsk rett med virkning fra 1. januar 2019, ble det for enkelte foretak fastsatt egne overgangsbestemmelser. For foretak med mindre enn fem milliarder kroner i forvaltningskapital, samt for de omfattede verdipapirforetakene, ble kravet til gjenopprettingsplaner satt til 1. januar 2020. Verdipapirforetakene skal sende inn gjenopprettingsplanen til Finanstilsynet innen 1. juli i år, mens bankene skal sende inn sin gjenopprettingsplan for vurdering når Finanstilsynet ber om det.

COVID-19 og oppdatering av eksisterende gjenopprettingsplaner

Vi befinner oss nå i en urolig og uforutsigbar situasjon hvor den finansielle stabiliteten daglig blir utfordret, både i markedet som helhet, men også i det enkelte foretak. Det endrede risikobildet medfører økt usikkerhet knyttet til nedskrivningsbehovet, utvikling i omfanget av betalingslettelser (forbearance) og sikkerhetsverdier. Situasjonen kan også resultere i endrede rentebetingelser og inntjening. Avdragsutsettelse, økte trekk på kredittrammer – særlig på likviditetsfasiliteter, og utviklingen i fundingmarkeder kan få betydning for bankenes likviditetsreserver, finansieringsbehov og finansieringsevne. Samlet sett kan disse forholdene påvirke bankenes inntjening, kapitaldekning, og likviditet- og fundingsituasjon.

De endrede markeds- og rammebetingelsene vil for enkelte foretak kunne medføre krav om oppdatering av gjenopprettingsplanen, iht. finansforetaksloven § 20-5 (1) bokstav e. Det er spesielt viktig at foretakene har oppdaterte gjenopprettingsplaner med relevante indikatorer og -nivåer, effektive og gjennomførbare tiltak, og analyser som fanger opp aktuelle scenarioer. Dette for å sikre at gjenopprettingsplanen fortsatt er relevant, og at tiltakene i planen gjør foretaket i stand til å gjenopprette sin finansielle stilling i en alvorlig stressituasjon.

I lys av COVID-19 kan det heller ikke utelukkes at tilsynsmyndighetene vil rette større oppmerksomhet mot foretakenes gjenopprettingsplaner for å sikre at disse er relevante.

Hva kan vi i KPMG bistå med?

Med omfattende erfaring innen utarbeidelse og uavhengig vurdering av gjenopprettingsplaner, kan vi bistå foretaket med å utarbeide eller oppdatere gjenopprettingsplanen, eller vurdere om planen tilfredsstiller de formelle kravene som oppstilles i regelverket. Vi kan også gjøre kvalitative vurderinger av indikatornivåer, om scenarioanalysene er relevante og fanger opp den samlede risikoen gitt dagens situasjon, og hvorvidt gjenopprettingstiltakene og den samlede gjenopprettingskapasiteten er tilstrekkelig.