Umiddelbare tiltak

Hva må gjøres for å få oversikt over hvordan COVID-19 påvirker virksomheten?

Hva må gjøres for å få oversikt over hvordan COVID-19 påvirker virksomheten?

Virksomheter i alle bransjer berøres av koronapandemien og må gjennomføre tiltak så snart som mulig for å skaffe en oppfatning av hvordan virksomheten vil påvirkes. Samtidig må forholdet til ansatte, kunder og viktige interessenter håndteres på best mulig måte.

Beskytt ansatte og kunder

 • Gi veiledning til ansatte som er direkte berørt av pandemien og gå gjennom virksomhetens reise-policy. Iverksett tiltak for å opprettholde ansattes fysiske og mentale velbefinnende.
 • Ta sosialt ansvar og sikre best mulig stabilitet for ansatte, miljøet og samfunnet som helhet. Forsøk å finne måter virksomheten kan bidra til den store dugnaden.
 • Utvikle en sikkerhetsplan for ansatte som er utsatt for smitte. Planen kan inkludere større grad av automatisering, muligheter for å jobbe hjemmefra og andre fleksible ordninger som kan lette på de be begrensninger ansatte står overfor i sin arbeidshverdag. 
 • Utnytt tilgjengelig intern og ekstern teknologi for å forsterke samarbeidet internt og med kunder. Sørg for at dine ansatte har nødvendige verktøy for å kunne jobbe hjemmefra, i områder som er spesielt hardt rammet, på en så sømløs måte som mulig.
 • Vær spesielt oppmerksom på risiko knyttet til kunder fra land som er mindre godt forberedt på virusutbruddet og de som er kritisk viktige for hjelpeinnsatser (som f.eks. sykehus) – prioriter kapasiteten deres på best mulig måte.

Vurder leverandørrisiko

 • Etabler et kriseteam for å skape åpen og konsitent informasjonsflyt mellom viktige interessenter. Dette er viktig for å beholde kundenes tillit og holde dem orientert om hvordan de kommer til å påvirkes.
 • Sett ned en gruppe som fokuserer på leverandørkjeden og risikohåndtering. Gruppen må ta stilling til og jobbe for å strukturere om globale og regionale leveranser der det er mulig. Gå gjennom alternative transportmuligheter og gjør avveininger basert på behov, kostnad, service og risikoscenarier. Analyser alle gjennomførbare alternativer. 
 • Kartlegg kritiske innsatsvarer som trengs for å produsere produkter med høy verdi. Identifiser de komponentene og råvarene som har størst påvirkning på inntektsstrømmene. Det bidrar til å sikre at kapasiteten fordeles på en klok måte. 
 • Gå gjennom kontrakter med nøkkelkunder og -leverandører for å finne ut hvem som har ansvaret ved mangelfulle og uteblivende leveranser.
 • Analyser virksomhetens eksponering ved å identifisere både eksisterende lager og bufferlager. Gjør en vurdering av andre risikofaktorer som kan øke kostnadene (for eksempel transportkapasitet og priser) og påvirke kapasiteten på service og lager.
 • Gå gjennom og vurder lokale alternativer for å forkorte leverandørkjeden og komme nærmere kundene.

Håndter likviditet og forretningsplaner

 • Gå gjennom kassalikviditet, likviditetshåndtering og lagerprognoser for å pronostisere tilbud og etterspørsel.
 • Skaff overblikk over hvordan virksomhetens finansielle situasjon kan påvirkes av fortsatt nedgang i aksjemarkedet og begrensninger i tilgjengelig finansiering. 
 • Gå gjennom virksomhetsovergripende strategier, salgs- og virksomhetsplaner for å sikre at den overordnede strategien er synkronisert mellom alle (samtlige) funksjoner. 
 • Virksomheter med stor tilgang til data kan utnytte ledig kapasitet innen anskaffelser, drift, forskning og utvikling – bruk datasimuleringer til å avveie og optimalisere ressursbruken i den pågående krisen.