Sikringsbokføring i vanskelige tider

Svingninger i markedet og økt usikkerhet knyttet til fremtidige leveranser kan gi betydelige effekter på selskapenes sikringsbokføring.

Usikre leveranser og markedssvingninger gir betydelige effekter på sikringsbokføringen.

Norge har en liten, åpen økonomi og mange norske bedrifter er eksponert for valuta- eller andre råvaresvingninger og sikrer seg derfor mot dette. Svingningene de siste ukene gir store effekter på instrumentene som benyttes til sikring, enten det er terminkontrakter, lån eller bankposisjoner.

Tabellen under viser en forenklet beregning av verdien av en terminkontrakt med nominelt beløp på henholdsvis 100 millioner USD og EUR inngått i september. Verdiendringen i mars utgjør ca. 200 millioner NOK.

Tabell

Effekten valutasvingningene har på resultatregnskapet i den enkelte periode avhenger av nettoeksponering og hvorvidt sikringsbokføring er benyttet. Selskaper med netto salg og fordringer i f.eks. EUR vil isolert sett ha en positiv valutaeffekt av en svakere krone, men inngåtte sikringsforretninger vil helt eller delvis motvirke valutaeffektene. Effekten er motsatt for selskaper med netto gjeld og kostnader.

Resultateffektene vil påvirkes av om sikringsbokføring benyttes eller ikke. For selskaper som benytter sikringsbokføring er det flere hensyn å ta i utfordrende tider.

Hvordan påvirkes bokføringen av usikkerheten knyttet til fremtidige leveranser?

Både NGAAP og IFRS stiller krav til sannsynligheten for leveransen av et objekt som sikres, enten det er en fremtidig transaksjon fra en bindende avtale (firm commitment) eller en rimelig sikker transaksjon (highly probable transaction). Hva skjer da om selskapet ikke får levert sine varer til kunder som avtalt, eller salgsvolumene blir betydelig under det som var budsjettert da sikringen ble inngått? Effekten vil avhenge av sikringsmetode, om leveransene blir utsatt, kansellert eller om de fortsatt anses som sannsynlige.

Kanselleringer vil kunne gi store utslag på resultatet i perioden de oppstår ettersom effekter av terminkontrakten må resultatføres. Kortere utsettelser til nye angitte datoer kan løses ved rulleringer av terminkontrakt i de tilfellene dette er en del av selskapets strategi, men usikkerhet i når leveringer skjer kan by på utfordringer. Der det er usikkerhet om leveransen i det hele tatt inntreffer, må det også vurderes om effekter av terminkontraktene blir værende i egenkapitalen (OCI) ved kontantstrømsikringer inntil transaksjonen skjer.

Endringer i fremtidige leveranser kan også gi behov for re-balanseringer og endringer i sikringsporteføljen ved for eksempel at en mindre del av sikringsinstrumentet utpekes til sikring. Dette vil føre til åpne terminkontrakter som forfaller frem i tid og utgjør en eksponering om ikke andre tiltak gjennomføres.

De regnskapsmessige effektene vil også kunne variere avhengig av om selskapet benytter NGAAP eller IFRS.

Verdsettelse av sikringsinstrumenter og ineffektivitet

Virkelig verdi av en terminkontrakt utledes i hovedsak av endring i spotkurs, rente og kredittpåslag. I normale tider er effekten av kredittpåslag begrenset, men under usikkerhet vil dette påslaget øke. Dette inkluderer også egen kredittrisiko når instrumentene er en gjeldsposisjon. Betydelige endringer som følge av kredittrisiko er opphav til ineffektivitet som gir resultateffekter. Om effektene er vesentlige sikringsforholdet avsluttes.

Er dette tiden å starte med sikring?

Sikringsstrategier bør i utgangspunktet ikke etableres på grunnlag av spekulasjoner om hvordan kronekursen vil utvikle seg. Strategier bør derimot utarbeides for å trygge marginer og redusere risikoen som knyttet til svingninger, til et akseptabelt nivå.

Sikringsbokføring er komplisert og utfordrende tider øker omfanget av vurderingene. Vi ønsker å hjelpe dere og kan bistå med blant annet følgende*;

  • Vurdering av regnskapsmessige problemstillinger knyttet til sikringsbokføringen 
  • Diskusjon om nødvendige re- balanseringer av porteføljen
  • Verdsettelse og vurdering av kredittrisiko
  • GAP analyser ved en implementering av sikringsbokføring
  • Utarbeidelse av sikringsdokumentasjon og effektivitetstester
  • Generelle spørsmål om emnet

*Alle oppdrag for revisjonskunder må vurderes og tilpasses uavhengighetsreglene individuelt.
 

Ta kontakt med din KPMG-kontakt eller en av oss.