Foreslår midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Regjeringen la den 13. mars 2020 frem en proposisjon om endringer i skatteloven og skattebetalingsloven for å bøte på økonomiske utfordringer som følger av utbruddet av COVID-19.

1000

Kontaktpersoner:

Relatert innhold

Tiltakene som ble presentert i dag er strakstiltak i fase 1. Det poengteres samtidig at det arbeides med tiltak for bransjer og virksomheter som er spesielt hardt rammet (tiltak i fase 2). I tillegg varsles det om at tiltak i en tredje fase kan bli nødvendig dersom utbruddet av koronaviruset bringer økonomien inn i en lavkonjunktur.

I hovedsak er det følgende tiltak som legges frem:

  • Midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene.
  • Midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

Videre fremgår det av Finansdepartementets pressemelding at personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Finansminister Jan Tore Sanner uttaler at tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen.

Tiltaket vil også tilrettelegge for at selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin.

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd to foregående år. Tilsvarende ordning ble iverksatt i forbindelse med finanskrisen i 2008.

Forslaget gjelder for etterskuddspliktige selskap og innretninger (aksjeselskaper mv.), men ikke for personlig næringsdrivende. Forslaget gjelder heller ikke for selskaper stiftet i 2020 etter reglene om skattefri omdanning.

Forslaget omfatter bare aksjeselskaper mv. som går med underskudd i 2020 fra overskudd i 2018 eller 2019. Avgrensingen skal sikre at selskapene som nyter godt av tiltaket, også er egnet til å gå med overskudd.

Underskudd som gir grunnlag for skattefradrag ved tilbakeføring vil ikke gi grunnlag for fremføring i inntekt for et senere år.

Underskudd fra NOKUS-selskap er utenfor tilbakeføringsadgangen.

Regjeringen foreslår at det settes en beløpsgrense på 30 mill. kroner for hvor stort underskudd i 2020 som skal kunne tilbakeføres mot tidligere overskudd. Den relativt høye beløpsgrensen gjør at de fleste lønnsomme små og mellomstore bedriftene med underskudd i 2020 kan få full nytte av ordningen.

Overskytende underskudd i 2020 kan fremføres etter ordinære regler.

Tiltaket vil gi kontanttilskudd til selskaper tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet (med renter etter ordinære satser). Skatteverdien av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjørene i 2021.

Samlet beløp for tilbakeføring i 2020 kan ikke overstige samlet overskudd, det vil si positiv alminnelig inntekt, for perioden 2018 til 2019. I praksis innebærer ordningen en refusjon av skatteverdien av underskudd i 2020 oppad begrenset til positiv alminnelig inntekt i 2018 og 2019.

Tilbakeføringsadgangen gjelder ikke i særinntekter som for eksempel grunnrenteinntekt for kraftforetak eller særskattepliktig inntekt etter petroleumsskatteloven.

Regjeringen forventer at en sikker refusjon av skatteverdien av et underskudd vil gi positive likviditetsvirkninger ved at banker i en overgangsperiode blir mer villige til å yte kortsiktige lån.

Regjeringen fremhever at det er en fordel med tiltaket at omfanget av utbetalinger til selskapene direkte vil avhenge av hvor alvorlig situasjonen blir. På denne måten forsterker tiltaket skattesystemets stabiliserende rolle og evne til å dempe nedgangen.

Tiltaket anslås å redusere påløpte skatteinntekter fra selskapsskatten i 2020 med i størrelsesorden 3,5 mrd. kroner.

Provenytapet i 2020 vil motsvares av høyere skatteinntekter i senere år. Det skyldes at skattereglene gir mulighet til å fremføre underskudd slik at det kan redusere senere års overskudd i samme selskap. Utbetaling av skatteverdien av underskudd for 2020 vil dermed føre til lavere fremførte underskudd til senere år og høyere skatteinntekter når bedriftene igjen går med overskudd.

På denne måten vil den reelle skattelettelsen som regjeringens tiltak innebærer målt som en nåverdi i hovedsak bestå av rentefordelen ved en endret periodisering.

Gjennomføring av tilbakeføringen

Forslaget går ut på at det beregnes et skattefradrag på 22 pst. (25 pst. for finansskattepliktige virksomheter) på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for de to foregående årene.

Ved at tilbakeføringsadgangen begrenses til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap vil det innebære at skattefradraget maksimalt vil utgjøre 6,6 mill. kroner. Fradraget vil gis automatisk. Skattepliktige som eventuelt ikke ønsker å være omfattet av ordningen, må kreve dette særskilt.

Skatt til gode som oppstår som følge av det beregnede skattefradraget, utbetales ved skatteoppgjøret for inntektsåret 2020, som finner sted i 2021. Det vil bli beregnet renter på beløpet fra 15. mars 2021 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattepliktige på høsten samme år.

Fisjonerte og fisjonerte selskaper

Selskap som fusjonerte i 2019 eller fusjonerer i 2020, vil kunne tilbakeføre underskudd i det fusjonerte selskapet i 2020 i overskudd som både det overtakende og det overdragende selskapet hadde i inntektsår før fusjonsåret.

For selskap som har fisjonert i underskuddsåret, skal det skje en fordeling av beløpsgrensen mellom overdragende og overtakende selskap i fisjonen. Fordelingen skal etter forslaget skje i samme forhold som selskapskapitalen er fordelt mellom selskapene. Det er ikke ansett praktisk mulig å etablere en regel som går ut på at fordelingen skal skje ut fra hvordan virksomheten eller deler av denne er fordelt mellom de overtakende selskapene.

Fisjon i tilbakeføringsperioden (2018 og 2019) reiser særlige problemstillinger.

Oppløsning av selskaper og opphør av virksomhet i 2020

Tilbakeføringsadgangen skal etter Regjeringens forslag ikke gjelde for selskap mv. som er oppløst i underskuddsåret. Disse vil være omfattet av de ordinære reglene i skatteloven om tilbakeføring av underskudd. Tilvarende skal for underskudd ved opphør av næring.

Selskaper med tidligere kreditfradrag

Etter Regjeringens forsalg skal tilbakeførte underskudd ikke få konsekvenser for beregning av grunnlaget for kreditfradrag i tilbakeføringsåret. Dette innebærer at den forenklede metoden for gjennomføring av tilbakeføringen kan brukes også i tilfeller der det er innvilget kreditfradrag i tilbakeføringsåret/-årene.

Skattefunn

I forslaget er det lagt til grunn at fradrag for tilbakeføring av underskudd ikke skal påvirke beregningen av FoU-fradrag for tilbakeføringsåret.

Særskatteregimene

Det er ikke foreslått noe unntak fra tilbakeføringsadgangen for disse petroleums- og kraftsektorene for så vidt gjelder selskapenes alminnelige inntekt. For selskap innenfor rederiskatteordningen vil tilbakeføringsadgangen bare få betydning for finansunderskudd og -inntekt.

Personlig næringsdrivende

Personlige næringsdrivende faller utenfor tilbakeføringsadgangen, men mulighet til å søke om endret forskuddsskatt dersom økonomien endres. En søknad om endret forskuddsskatt kan fremsettes elektronisk gjennom en selvbetjeningsløsning.

Videre kan personlig næringsdrivende på visse vilkår fritas fra plikten til å betale gjenstående terminer av forskuddsskatt. Endelig kan personlig næringsdrivende dersom inntekten har falt bort eller dersom det foreligger andre særlige dersom visse vilkår er oppfylt få tilbakebetalt innbetalt forskuddstrekk.

Regjeringens proposisjon kan leses i sin helhet her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today