Nye permitteringsregler trer i kraft 20. mars 2020

Sentralt er at arbeidsgivers lønnsplikt kuttes fra 15 til 2 dager.

Sentralt er at arbeidsgivers lønnsplikt kuttes fra 15 til 2 dager.

Regjeringen kunngjorde torsdag 12. mars inngripende tiltak i forbindelse med koronaviruset (COVID-19). Både arbeidsgivere og arbeidstakere oppfordres – på linje med samfunnet generelt – til å bidra til reduksjon av smitterisiko. Permittering er imidlertid nærliggende for mange, og den 16. mars ble nye permitteringsregler behandlet i Stortinget. Sentralt er at arbeidsgivers lønnsplikt kuttes fra 15 til 2 dager.

Innhold

 • Når kan det være grunnlag for permittering?
 • Frister
 • Krav til permitteringsvarsel
 • Arbeidsgivers lønnsplikt - nye regler 
 • Andre tiltak

Når kan det være grunnlag for permittering med bakgrunn i koronaviruset?

De alminnelige reglene for permittering gjelder fortsatt, hvilket innebærer at koronaviruset, eller tiltakene som følger av dette, må medføre en form for driftsforstyrrelse som igjen gjør at det ikke er økonomisk forsvarlig (eller mulig) å drive videre. Eksempler på slike tilfeller som gir driftsforstyrrelse kan være:

 • I tilfeller hvor produksjon begrenses eller stoppes grunnet mangel på tilgang av råvarer 
 • Arbeidsmangel fordi kunder og bestillinger uteblir eller prosjekter utsettes eller kanselleres. 
 • Utfordringer å opprettholde drift fordi ansatte er smittet eventuelt i karantene og man dermed ikke har tilstrekkelig antall ansatte til å drive forsvarlig.

Selv om man som arbeidsgiver står ovenfor en eller flere av disse ovennevnte utfordringene, må man som arbeidsgiver likevel vurdere andre virkemidler før permittering iverksettes.

Hvilke varslingsfrister gjelder ved permittering?

Som utgangspunkt er varslingsfristen 14 dager, men ved såkalte uforutsette hendelser kan denne fristen nedjusteres til 2 dager. Dersom man skal benytte seg av 2 dagers fristen, må det skyldes akutte hendelser som gjør det nødvendig med en umiddelbar driftsstans helt eller delvis. Dette kan eksempelvis være ved mangel på oppdrag grunnet kanselleringer, stort omfang av ansatte som er i karantene eller har fått påvist smitte eller lignende.

Vår vurdering er at koronaviruset kan være en slik situasjon, og derfor kan åpne for en 2 dagers varslingsplikt etter en konkret vurdering. Vi erfarer også nå at en varslingsfrist på 2 dager som følge av Coronaviruset, synes akseptert for en rekke tilfeller

Merk derfor at man må gjøre en vurdering av om man kan bruke den korte varslingsfristen og at grunnlaget for dette kommer tydelig frem i permitteringsvarselet. Videre må bedriften sørge for å involvere de tillitsvalgte i prosessen og ved tilfeller der over 10 ansatte permitteres, skal NAV varsles.

Hvilke krav stilles til permitteringsvarselet?

Permitteringsvarselet skal inneholde følgende:

 • Dato 
 • Varslingsfrist (og årsak til forkortet frist hvis denne gjøres gjeldende)
 • Permitteringsårsak
 • Permitteringsgrad
 • Permitteringsperiode 
 • Hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt

Arbeidsgivers lønnsplikt - nye regler trer i kraft 20. mars 2020

Utgangspunktet frem til nå har vært at arbeidsgiver er pliktig å betale lønn i varslingsperioden på 14 eller 2 dager, samt arbeidsgiverperioden på normalt 15 dager. I forbindelse med koronaviruset har Stortinget imidlertid vedtatt å nedjustere arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgivers lønnsplikt er nå vedtatt kuttet fra 15 dager til 2 dager.

Lovforslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget 16. mars og trer i kraft 20. mars 2020. Lovendringene skal også gjelde for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, slik at arbeidsgiverperioden "fryses" på det antall dager som er avviklet ved ikrafttredelse (minimum to dager). Hvis arbeidsgiverperioden er avviklet med eksempelvis 6 dager, vil den anses å være avsluttet.

Permitterte sikres 100% lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Arbeidstaker vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. Denne inntektssikringen av den permitterte dekkes av staten.
Det innebærer at det må gis 14 (eventuelt 2) dagers varsel før permittering kan iverksettes (jf. ovenfor), og deretter har arbeidsgiver 2 dagers lønnsplikt.

Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Andre tiltak innført i denne fasen

Stortinget har videre vedtatt å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger reduseres fra 50 prosent til 40 prosent under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.


KPMG har tidligere kommentert Stortingets vedtak i artikkel publisert 13. mars 2020.