close
Share with your friends

Merverdiavgift – Betalingsutsettelse av husleie, leiereduksjon eller leiefritak

Som en effekt av koronaviruset, har vi erfart at enkelte utleiere av næringslokaler mv. ønsker å bidra overfor leietakerne med:

Utleiere av næringslokaler med bistår leietakere ifbm. koronautbruddet.

  • Betalingsutsettelse (uten reduksjon av leievederlaget)
  • Reduksjon av leievederlaget for en avgrenset periode
  • Leiefritak for en avgrenset periode
     

Avgiftspliktig utleie av bygg, anlegg, lokaler mv. MAL § 2-3 (1) og (3)

Ved avgiftspliktig utleie av lokaler mv., skal utleier fakturere husleien med tillegg av 25 % merverdiavgift overfor leietakere som bruker lokalene i avgiftspliktig eller kommunal kompensasjonsberettiget virksomhet.

Utleier skal beregne og rapportere utgående merverdiavgift av det avtalte vederlag for leien av lokalene, jf. MAL §§ 4-1, 4-2. Avgiftspraksis viser at det avtalte leievederlag, slik det fremgår i leieavtalen, legges til grunn av myndighetene.

Betalingsutsettelse

Når utleier innvilger betalingsutsettelse av leien, vil dette ikke ha noen betydning i forhold til når og i hvilket omfang utleier skal innberette utgående merverdiavgift. Utleier vil fortsatt være forpliktet til å rapportere og betale inn den utgående merverdiavgiften i den terminen hvor salgsdokumentasjonen er utstedt.

Viser det seg i ettertid at leien ikke blir betalt, oppstår spørsmålet om tidligere innberettet merverdiavgift kan tapsføres av utleier grunnet manglende betalingsevne hos leietaker. Som følge av betalingsutsettelsen, har vi erfart at myndighetene i ettertid har hevdet at den utestående fordringen er omgjort til finansieringsbistand, slik at tapsføring kan være avskåret.

Sett fra utleiers ståsted/likviditetsmessig, kan et alternativ til fullstendig betalingsutsettelse, være at leietaker fortløpende betaler merverdiavgiftsbeløpet (fradragsberettiget hos leietaker), mens det gis betalingsutsettelse for nettobeløpet.

Leiereduksjon og leiefritak

Hva gjelder leiereduksjon eller leiefritak for en avgrenset periode, gjøres oppmerksom på at en slik ordning kan innebære en større avgiftsrisiko for utleier.

Er det for eksempel slik at tidligere fakturert leie blir kreditert, er det en nærliggende risiko for at myndighetene ikke vil akseptere reversering av merverdiavgift med den begrunnelse at dette er en ettergivelse som ikke gis virkning for avgiftsbehandlingen.

Annerledes vil dette være ved justering av fremtidig leievederlag. Vår erfaring fra konkrete saker med avgiftsmyndighetene viser at det avtalte leievederlag i leieavtalen uansett legges til grunn. Resultatet ved en eventuell etterfølgende avgiftskontroll kan derved bli en avgiftsetterberegning av restvederlaget med tillegg av renter og normalt 20 % tilleggsavgift. Dette vil være utleiers eksponering med mindre avgiftsmyndighetene fremover skulle anvise et uttrykkelig "korona-amnesti".

For om mulig å unngå/redusere forannevnte avgiftsrisiko, bør vurderes tilrettelagt og signert et skriftlig "tillegg til leieavtalen/avtale om endret leievederlag for en avgrenset periode fremover". Derved sikres og dokumenteres et nytt og redusert "avtalt leievederlag" i samsvar med MAL §§ 4-1, 4-2. I henhold til enkelte uttalelser fra myndighetene kan det stilles spørsmål ved periodisering av en slik avgrenset reduksjon, men i dagens situasjon mener vi dette neppe vil være tema ved en etterfølgende avgiftskontroll.


KPMG anbefaler at avgiftsmyndighetene snarlig kommer på banen og klargjør at betalingsutsettelser, redusert leie og leiefritak i en gitt periode ikke skal ha negative avgiftsmessige konsekvenser for utleiere.

KPMG Law bistår gjerne dersom det skulle være spørsmål eller ønske om nærmere bistand på MVA-området.